Özelge: Kağıt karton ilaç ambalaj maddelerinin Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında lisansı bulunan işletmelere geri dönüşüm amacıyla verilmesinde Takdir Komisyon Kararına göre işlem yapılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-267-11

14/02/2011

Konu

:

Kağıt karton ilaç ambalaj maddelerinin "Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği" kapsamında lisansı bulunan işletmelere geri dönüşüm amacıyla verilmesinde Takdir Komisyon Kararına gerek olup olmadığı

 

 

            İlgi dilekçenizde, Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükkellefi olduğunuz,  "Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  ile  ruhsatlı / izinli beşeri tıbbi ürünlerin etiket ve ambalajında bulunması gereken bilgiler ve kullanma talimatı hakkında usul ve esasların yeniden belirlendiği ve belirlenen  bu standartların, orjinal ürünler için 01/07/2010, jenerik ürünler için 31/12/2010 tarihinden itibaren kullanılacak ambalajlarda  bulunmasının zorunlu olması nedeniyle, şirketinizce üretilen ilaçların ambalajlanmasında kullanılmak üzere satın alınmış olan kağıt ambalaj malzemelerinin belirlenen tarihlerde stoklarınızda kalacak olan kısmının sözkonusu yönetmelikle belirlenen standartları taşımaması nedeniyle herhangi bir şekilde kullanım imkanının kalmayacağı belirtilerek, kullanım imkanı kalmayan kağıt ambalaj maddelerinin Kağıt Karton Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Lisansı  olan bir firmaya verilmesi durumunda değer tespiti için Takdir Komisyonu Kararına gerek olup olmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesinde, yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartaların emsal bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükme göre; emtianın "kıymeti düşen mal" olarak emsal bedeli ile değerlenebilmesi için iktisadi kıymetindeki önemli azalış nedenleri tek tek sayılmış ve bunların sonuna "gibi" edatı eklenerek, benzeri durumlar nedeniyle emtianın değerinde önemli miktarda azalma olduğu takdirde  değerlemenin emsal bedel ile yapılacağı belirtilmiştir.

            Emsal bedel uygulamasının ise Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin 3 üncü sırasında yer alan takdir esasına göre yapılacağı tabiidir.

            Bunun için de Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde düzenlenen Takdir Komisyonlarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

            Emtiaların imhasında genel kural, imhaların takdir komisyonu nezaretinde yapılmasıdır. Ancak son kullanma tarihi geçmiş veya bozuk olan ilaç, tıbbi malzeme, gıda, atık vb. emtianın insan sağlığına zararlı olabileceği ve acilen imha edilmesi mecburiyeti bulunan bu ürünlerin emsal bedellerinin takdir komisyonlarınca muayyen bir zamanda takdirinin mümkün olamayacağı hususları göz önüne alınarak; takdir komisyonuna başvurulmaksızın ilgili bakanlık veya yetkili kurum görevlilerinin de yer aldığı bir komisyon nezdinde tutanakla tespit edilmek suretiyle imha edilebilmesi Başkanlığımızca benimsenmiş bir uygulamadır.

            Yukarıda izah edilen şekilde ilgili bakanlık ve yetkili kurum görevlilerinin de yer aldığı komisyon nezdinde imha işlemine ilişkin olarak düzenlenen tutanağın istenildiğinde ibraz edilmesi şartıyla muhafaza edilmesi gerekmekte olup, imha işleminin söz konusu tutanağa istinaden muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, son kullanma tarihi geçmiş veya bozuk ürünlerin imha edilmesi işlemine ilgili bakanlık yetkililerinin katılımının sağlanamaması ve imhaya ilişkin tespitin bu komisyon nezdinde tutanağa bağlanamaması durumunda, olayın mutlaka takdir komisyonuna intikalinin sağlanması gerekmekte olup, imha edilen ürünlerin takdir komisyonunca belirlenecek emsal bedel üzerinden kayıtlara alınarak işlem yapılması gerekecektir.

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belirlenen standartlara uymaması nedeniyle, anılan yönetmeliğin uygulama tarihi itibariyle kullanım imkanı kalmayacak olan kağıt ambalaj maddeleri  son kullanma tarihi geçmiş veya bozuk olması nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilecek mallar kapsamında olmadığından, değer tespiti için Takdir Komisyonuna müracaat edilmesi ve komisyon kararına istinaden işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

               Bilgiedinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.