Özelge: (IV) sayılı listedeki malların imalatçıları tarafından teslimlerinde ÖTV Matrahından indirim konusu yapılacak oranın belirlenmesi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

46480499-135[2013-144]-17

19/03/2014

Konu

:

İskonto

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında olan parfüm üretimi faaliyetinde bulunduğu, müşterilerinize yaptığınız satışlarda uyguladığınız iskontoların ÖTV matrahına etkisinde tereddütleriniz olduğundan bahisle, %15, %20 iskonto uyguladığınız satışlarınızda (II) sayılı listedeki gibi ÖTV matrahının hesaplanmasında %10 limitinin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında; (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahının, bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hüküm altına alınmıştır.

            Bahse konu madde hükmü ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "10. Verginin Matrahı" bölümünde de, "ÖTV Kanununun 11 inci maddesinde verginin matrahının; bu Kanuna ekli (II), (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalinde, ilk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır. (III) sayılı listedeki mallardan tütün mamullerinde ise ÖTV'nin matrahı, bu mamullerin nihai tüketicilere perakende satış fiyatı olarak belirlenmiştir. Anılan maddede, (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarları belirleneceği hükme bağlanmıştır.

            ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı tabiidir. KDV matrahı, teslim veya ithal edilen malın bedeli ile birlikte vergi, resim, harç, pay ve fon gibi unsurları da kapsadığından, yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen KDV matrahına ÖTV de dahil olacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

            Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesine göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup, bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmekte, aynı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen unsurlar matraha dahil edilmekte, Kanunun 25 inci maddesinin (a) bendi uyarınca da mükellefin düzenlediği fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar ise matrahtan indirilebilmektedir.

            Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (IV) sayılı listedeki malların imalatçıları tarafından teslimlerinde ÖTV matrahı, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olup, bu bedelden yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, mezkur Kanunun (12/1) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır.

             Dolayısıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/1) maddesininin yukarıda yer verilen hükmü, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallara ilişkin bir düzenleme olup, Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki malların imalatçıları tarafından tesliminde bu doğrultuda işlem tesis edilmesi gerekmemektedir.

         ��  Bununla birlikte, ÖTV matrahının tespitinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.