Özelge: İthalat işlemleri sebebiyle düzenlenecek kağıtların (ihale kararı, sözleşme ve yurtdışındaki firma tarafından gönderilen faturaların bedellerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtlar) damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.62/6231-7- 732                                                                        

Konu  : Üniversitenin yaptığı basılı yayın

              alımı ihalesi.

 

........... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(......... Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi      : ......... tarih ve ......... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki .......... Üniversitesi Rektörlüğü'ne hitaben düzenlenen ....... gün ve ....... sayılı özelgenizin incelenmesinden, Üniversite  kütüphanesi için yabancı basılı yayın alımının yabancı kurumlarında katılabildikleri açık ihale usulüyle karşılandığı, ihalenin bu yabancı kurumların üzerinde kalabildiği belirtilerek, söz konusu iş için İdarece alınan ihale komisyonu kararının ve yabancı firma ile düzenlenen sözleşme ile yurtdışındaki firma tarafından doğrudan doğruya İdarenin hesabına gönderilen faturaların ödeme evrakının damga vergisine tabi olup olmadığının sorulması üzerine söz konusu özelge ile,

 

- Üniversite tarafından düzenlenen ve yurt dışındaki yabancı bir firmada kaldığı kesinleşen işe ait ihale kararının, (satıcı firmanın yurt içinde temsilcisinin bulunmaması, bulunmakla beraber, aracılık görevi yapmamış olması şartıyla) Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun C/2 bendi uyarınca damga vergisinden istisna edilmesi,

- söz konusu ihaleye ilişkin yabancı firma ile Üniversite arasında düzenlenecek sözleşmenin, (yabancı ülkelerden resmi dairelere gönderilen kağıtların, Türkiye'de bir mümessil aracılığı ile gelmesi halinde de bu aracılar tarafından kağıt üzerinde hiçbir işlem ve tasarrufta bulunulmaması şartıyla) kişi konumunda olan tarafın yurtdışında olması ve anılan Üniversite'nin Damga Vergisi Kanunu'nun 8'inci maddesine göre resmi daire kapsamında olmasından dolayı damga vergisinden istisna edilmesi,

- yabancı firma tarafından doğrudan doğruya İdare ad ve hesabına gönderilen faturalara istinaden firmaya yapılan ödemelerin ise, doğrudan yurt dışındaki kurumun hesabına aktarıldığının tevsik edilmesi koşuluyla damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği,

şeklinde görüş verildiği anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin, kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği;  8 inci maddesinde, bu  Kanunda yazılı  resmi  daireden maksadın, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri,  belediyeler  ve  köyler  olduğu,  bu  dairelere  bağlı  olup ayrı  tüzel  kişiliği  bulunan

iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; mezkur Kanuna ekli (2) sayılı Tablonun C/2 bölümünde ise, yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve                 hesabına gönderilen her türlü kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden            mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzlarının damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daireler kapsamında olan Üniversitelerce, doğrudan doğruya, yani araya bir aracı veya temsilci girmeksizin, yurtdışından satın alınan mallara ilişkin sadece ihale kararlarının ve tesellüm makbuzlarının damga vergisinden istisna edilmeleri mümkün olup, yurtdışından bir aracı veya temsilci vasıtasıyla alınan mallara ilişkin tüm kağıtlarla, doğrudan doğruya satın alınan mallara ilişkin olsa dahi ihale kararı ve tesellüm makbuzları dışındaki diğer kağıtların (bu kapsamda söz konusu malların bedellerinin ödenmesine ilişkin kağıtların ve sözleşmelerin) kişi konumunda olan taraf  yurtdışında olsa dahi damga vergisine tabi tutulmaları gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu özelgenizde belirtilen ihale kararına ait damga vergisine ilişkin görüşünüz uygun bulunmuş olup, sözleşme ve yabancı firmaya yapılan ödemeler için düzenlenen kağıtlar bakımından,       

- Üniversite kütüphanesine yabancı basılı yayın alınması işi için ihaleyi kazanan yabancı kurumlar ile ....... Üniversitesi arasında düzenlenen sözleşmeye ait binde 7,5 nispetindeki damga vergisinin, Damga Vergisi Kanununa göre kişi konumunda bulunan yurtdışındaki firmalardan tahsil edilerek, 488 sayılı Kanunun 22/a maddesi uyarınca, kağıtların düzenlendiği tarihi takip eden ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti yönünden Üniversitenin bağlı bulunduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilmesi ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi,

- söz konusu yabancı basılı yayın alımlarına ilişkin ödemelerin (avans olarak yapılanlar dahil) Üniversite nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlara ait binde 7,5 nispetindeki damga vergisinin ise, Üniversite tarafından, yapılacak ödemelerden kesilmesi ve 488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirilerek, yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi,

gerekmektedir.   

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin (c) fıkrasında, "Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim, öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydı ile ithal edilen makina, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurtdışından gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde, eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla, yurt içinde bulunmamak ve üretimi yapılmamak kaydıyla doğrudan ithal edilen makina, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile ilgili işlemler sebebiyle yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlere bu ithalat işlemleri sebebiyle muafiyet tanınmış bulunmaktadır.

Buna göre, .......Üniversitesi tarafından yurt dışından satın alınan basılı yayınların,

- Yurt içinde bulunmaması veya üretiminin yapılmaması,

- Eğitim, öğretim amacıyla getirildiğinin kabulü,

- Bunların ithalatının doğrudan Üniversite tarafından yapılması

kaydıyla, ithalat işlemleri sebebiyle düzenlenecek kağıtların (ihale kararı, sözleşme ve yurtdışındaki firma tarafından gönderilen faturaların bedellerinin ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtlar) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre damga vergisine tabi tutulmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenizin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde düzeltilerek gereğini rica ederim.