Özelge: İşyerinde kullanılan işletmeye dahil olan aracın giderlerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapııp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.128-217

15/07/2011

Konu

:

İşyerinde kullanılan işletmeye dahil olan aracın giderleri

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu, Milli Piyango Bayii, On Numara ve İddia Bayiliği faaliyetleri ile uğraştığınızı belirterek, sıfır olarak satın almış olduğunuz, işletme envanterinize dahil ettiğiniz ve işlerinizi idame ettirebilmek için kullandığınız ... marka taşıtın amortisman gideri ve bu taşıta ait akaryakıt, bakım, onarım giderlerini gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (5) numaralı bendinde; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin ve (7) numaralı bendinde ise; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

Bu itibarla, işte kullanılan aracı faturasının düzenlendiği tarihten itibaren işletmenizin aktifine kaydetmeniz halinde, söz konusu aracın giderlerinin Gelir Vergisi Kanununun 40/5 inci maddesine istinaden kazancın tespitinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 315 inci maddesinde; "(5024 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen madde: Yürürlük;01.01.2004) Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır." hükmüne yer verilmiş; söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339 ve 365 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 320 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir." hükmü yer almaktadır.         

Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu özel otomobilinizi maliyet bedeli üzerinden alış faturasına istinaden kayıtlarınıza intikal ettirmeniz ve işte kullanmanız halinde, taşıtın giderlerini ve söz konusu taşıtın aktifinize girdiği hesap dönemi için  ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi dikkate alınarak amortismanlarını ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.