Özelge: İşletmede kullanılmak üzere satın alınan yolcu taşıma tekneleri ve yatların KDV ve ÖTV Kanunları açısından durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-2386

28/12/2011

Konu

:

İşletmede kullanılmak üzere satın alınan yolcu taşıma tekneleri ve yatların KDV ve ÖTV Kanunları açısından durumu

 

 

            İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, şirketiniz tarafından yolcu taşıma amaçlı kullanmak maksadıyla satın alınacak teknelerin ve yatların tesliminin KDV den istisna olup olmayacağı ile şirketinizin söz konusu araçlara yakıt alımında, ÖTV istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı hususlarında bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi ile faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Konuya ilişkin olarak 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;

            - İstisnanın uygulanabilmesi için teslimin, faaliyetleri sözü edilen araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılması gerektiği, araçların özel mülk olarak iktisap edilmesi ve kullanılması halinde araçların tesliminde istisna uygulanmayacağı,

            - Araçların bir iktisadi işletme için iktisap edilmesi halinde ise mükellefin iştigal konusuna bağlı olarak aracın kullanım şekline bakılacağı; aracın işletme yöneticisi ve personelinin veya işletmesiyle ticari ilişkide bulunan alıcı ve satıcıların taşınması gibi amaçlarla kullanılması halinde istisna uygulanmayacağı,

            - Aracın, bedel karşılığı; yük ve yolcu taşımak, reklam hizmeti vermek, ilaçlama yapmak vb. faaliyetlerde bulunmak veya bu amaçlar için kiralanmak suretiyle kullanılması ve bu faaliyetlerin de işletmenin asli iştigal konuları arasında yer alması halinde istisna uygulanabileceği, bu faaliyetlerle mutat ve sürekli olarak uğraşılmasının şart olduğu, iştigal konuları arasında gösterilseler bile bu faaliyetlerin hiç icra edilmemesi ya da  arızi olarak icra edilmesi halinde, araçların tesliminde katma değer vergisi uygulanacağı,

            - İşe yeni başlayacak olanlar ile bu faaliyetleri yeni icra edecek olanlara istisna uygulanabilmesi için, sayılan faaliyetlerin iştigal konuları arasında yer alması, faaliyetin gerektirdiği organizasyonun kurulmuş olması ve zorunlu resmi işlemler için yetkili mercilere yazılı olarak başvurulmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, şirketiniz tarafından işletmede kullanılmak üzere satın alınacak yolcu taşıma tekneleri ve yatların mutat ve sürekli olarak işletileceği konusunda gerekli belgelerin veya zorunlu işlemler için yetkili mercilere başvurulduğuna dair belgelerin şirketinizin bağlı olduğu vergi dairesine ibraz edilmesi halinde KDV Kanununun 13/a maddesi hükmü uyarınca istisnadan yararlanılması mümkün olacaktır.

            Ancak, söz konusu araçların şirketinizin ticari faaliyeti doğrultusunda veya kiraya verilmek suretiyle işletilmemesi, diğer bir ifade ile şirket sahiplerinin, çalışanlarının, misafirlerinin veya ticari ilişkide bulunulan alıcı ve satıcıların taşınması veya gezdirilmesi şeklinde kullanılmak üzere satın alınması halinde ise genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacaktır.

            Diğer taraftan, 16/7/2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1/7/2003 tarih ve 2003/5868 Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş ve 2 nci maddesi ile de bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esasların Maliye Bakanlığınca tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları ise 9, 10 ve 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

            Tebliğin 2/a bölümünde Kararname kapsamında deniz yakıtı alabilecek deniz araçları sayılmıştır.

            Buna göre, Kararname kapsamında deniz yakıtı alabilecek deniz araçları; Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline ve DTO ya kayıtlı, kabotaj hattında çalışan, 31/7/2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Adamları Yönetmeliğinde tanımlanan yük ve yolcu taşıyan gemiler, balıkçı gemileri, ticari yatlar ve hizmet gemileridir.

            Bu itibarla, firmanızın yukarıda sayılan deniz araçlarından herhangi birine sahip olması ve söz konusu tebliğde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmesi halinde Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.