Özelge: İşletmede kullanılan taşıtların giderleri hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13649056-2011-KVK-ÖZE-03-303

10/10/2012

Konu

:

İşletmede kullanılan taşıtların giderleri.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Vakfınız ve iktisadi işletmelerinizin 2005-2010 yılları arası işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen ... tarih ve ... sayılı denetim raporu hakkında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan yazı uyarınca, iktisadi işletmeleriniz üzerine tescilli olan ve yine aynı iktisadi işletmelerce kullanılacak olan taşıtların Vakfınız üzerine tescil edileceği belirtilerek, Vakfınız adına tescil edilecek araçların yakıt, bakım-onarım, amortisman vs. giderlerinin ilgili işletmelerce gider yazılıp yazılmayacağı hususu ile iktisadi işletmelerde hizmet görecek olan taşıtların ilgili işletmelere tahsisinin sözleşme ile mi yoksa yönetim kurulu kararına dayalı talimatla mı yapılması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (5) numaralı bendinde; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin ve (7) numaralı bendinde ise; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

                    Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde, "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

            ...

            Değeri (01.01.2012 den itibaren) 770 TL'yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (01.01.2012 den itibaren) 770 TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir."

            hükmü bulunmaktadır.

            Buna göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin yukarıda belirtilen haddin üzerinde olması gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu taşıtların iktisadi işletmeleriniz tarafından bizzat işletmede kullanılması şartıyla bu taşıtlar için vakfınıza ödenecek kira bedeli dahil iktisadi işletmelerinizce yapılacak akaryakıt, bakım onarım, tamir vb giderlerin iktisadi işletmelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan açıklamalar kapsamında indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Dolayısıyla, vakıf adına tescilli olan araçlarla ilgili olarak vakfa ait iktisadi işletme tarafından amortisman ayrılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.