Özelge: İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin maliyet bedeli arttırımı uygulamasından yararlanabilmesi hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.40/4038-88

                                                        25.7.2003* 32468

............ VALİLİĞİ 

(Defterdarlık:Vasıtalı ve Vasıtasız V. Gelir Müdürlüğü'ne)

İLGİ:   ........... tarih ve .............. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki iliniz ........... Vergi Dairesi mükelleflerinden ............. adına tayin edilen özelgenizde, nakliyecilik faaliyetinde bulunan ödevlinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesinde yer alan maliyet bedeli artırımından işletme hesabı esasına göre defter tuttuğundan bahisle faydalanamayacağı belirtilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulunan gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini elden çıkarmaları halinde, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedelini bunların elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırarak kazançlarının tespitinde dikkate alabilecekleri hükmüne yer verilmiş, bu hükmün 39'uncu madde gereğince işletme hesabı esasına göre ticari kazancın tespitinde de uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin de maliyet bedeli artırımı uygulamasından yararlanabilecekleri tabiidir.

- Ayrıca, yukarıda belirtilen hükmün uygulamasından zarar doğması halinde, bu zarar vergilendirilecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacak olup, satış kârı sıfır olarak kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak durumun adı geçene de bildirilmesini rica ederim.