Özelge: İş merkezinde çalıştırılacak hizmetliye ödenecek ücretlerin gelir vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.4.35.16.01-176200-90

29/09/2010

Konu

:

İş merkezinde çalıştırılacak hizmetliden gelir ve damga vergisi kesintisi

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yöneticisi olduğunuz iş merkezinde çalıştırılacak olan hizmetliden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/6 ncı maddesinde; "Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir." hükmü yer almaktadır.

Kanunun 61 inci maddesinde; "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..." hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun 94 üncü maddesinde ise, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca; ticaret mahali olan iş merkezinizde istihdam edilecek hizmetlilere ödenecek ücretlerin, Gelir Vergisi Kanununun 23/6 ncı maddesinde yer alan istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla, iş merkezinizce söz konusu kişilere ödencek ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/1 inci maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.

DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde de; Damga Vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-(b) fıkrasında; Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenlerdahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların (01.01.2010 tarihinden itibaren) binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan; anılan Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün 34 üncü fıkrasında; Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kağıtlar (Söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) (EK:5535/8 md.)(Yürürlük:8.7.2006) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak, Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmeyen ticaret mahalli olan iş merkezinde istihdam edilecek hizmetliye ödenecek ücretlerden, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV-1-(b) fıkrasına göre (01.01.2010 tarihinden itibaren) binde 6,6 nispetinde damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.