Özelge: İş merkezi yöneticisi, kapıcısı ve serbest muhasebecisine yapılan ödeme üzerinden yapılacak gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-648

07/06/2011

Konu

:

İş merkezi yöneticisi, kapıcısı ve serbest muhasebecisine yapılan ödeme üzerinden yapılacak stopaj ve damga vergisi kesintisi

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, iş merkezinizde çalışan kapıcı ve yöneticinin maaşlarından gelir vergisi  ve damga vergisi kesintisi ile serbest meslek faaliyeti nedeniyle muhasebecinize yaptığınız ödemeler için düzenlenen serbest meslek makbuzundan gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            1 ) Gelir Vergisi Kanunu Yönünden

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ücretin tarifi" başlıklı 61 inci maddesinde; "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94 üncü maddesinde; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

            1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

             2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden(4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) (Noterlere(1) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

             ...

             b) Diğerlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük; 03.02.2009)..." hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre; iş merkezinizde kapıcılık ve yöneticilik yapan kişilerin elde ettiği gelirler Gelir VergisiKanununun 61 inci maddesi gereğince ücret olarak değerlendirilecektir.

            Diğer taraftan, iş merkezinizin yönetimi sair kurum olarak değerlendirilecek olup kapıcı ve yönetici olarak çalıştırılan kişilere ödenen ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendi gereğince 103 ve 104 üncü maddelere göre; serbest muhasebeciye ödenen tutar üzerinden ise aynı maddenin 1 inci fıkrasının 2 inci bendinin (b) alt bendi gereğince %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            2 ) Damga Vergisi Kanunu Yönünden

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1)  sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar"  başlıklı bölümünün A/1  fıkrasında ise  belli  parayı  ihtiva  eden  mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknamelerin, "IV-Makbuz ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, "Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeriher ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar"ın damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere nispi damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kâğıtlar için binde 8,25, IV/1-b fıkrasındaki kâğıtlar için binde 6,6 olarak belirlenmiştir.

            Bu itibarla,

            -Gelir Vergisi Kanununa göre sair kurum olarak değerlendirilen iş merkezinde, kapıcı ve yönetici olarak görev yapan kişilere hizmetleri karşılığı yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenecek kağıtların Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası uyarınca binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması,

            -Serbest Muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavire yapılan serbest meslek ödemeleri nedeniyle düzenlecek kağıtlar Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar arasında yer almadığından söz konusu kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması,

            -İş merkezi yönetimi ile Serbest Muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arasında 01/01/2010 tarihinden sonra düzenlenecek sözleşmelerin Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca ihtiva ettiği tutar üzerinden binde 8,25 nispetinde damga  vergisine tabi tutulması,

             gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.