Özelge: İPA Çerçeve Anlaşması kapsamında tedarikçiye yapılacak teslimlerde KDV ve ÖTV istisnası

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

18008620-135[ÖZG-2012-16]-46

29/05/2013

Konu

:

İPA Çerçeve Anlaşması kapsamında tedarikçiye yapılacak teslimlerde KDV ve ÖTV istisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numarasına kayıtlı mükellefi ...'nin Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası aldığı, Firmanızın akaryakıt dağıtım firması olması nedeniyle, ara tedarikçi ... vasıtasıyla mal ve hizmet teslimi yaptığı için, Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi firma, Firmanız ve ara firma arasında sözleşme örneği hazırladığınızı belirterek, Firmanızın AT Yüklenicisi firma olan ...'ne teslim edilmek üzere ...'ne KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmaksızın mal teslimi yapıp yapamayacağı konusunda özelge talep edilmektedir.

            Avrupa Birliği'nin 2007-2013 bütçe döneminde mali yardımlar kapsamındaki sözleşmelere uygulanmak üzere 11.07.2008 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması'nın vergi istisnalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No'lu Türkiye- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

            IPA Çerçeve Anlaşması'nın 26. maddesinin 2/b bendinde;

            "AT Yüklenicileri, AT Sözleşmesi kapsamında sunulan herhangi hizmet ve/veya tedarik edilen mal ve/veya yapılan iş için KDV'den muaf tutulacaklardır. Bir tedarikçi tarafından AT Yüklenicisine temin edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işler de KDV'den muaf tutulacaktır. Bu muafiyet sadece AT Sözleşmesi kapsamında AT Yüklenicisi tarafından teslim edilen mallara veya sunulan hizmetlere veya yapılan işlere uygulanacaktır.

            Bir AT Yüklenicisi veya bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde muafiyete hak kazanan AT Yüklenicisine mal teslim eden ve/veya hizmet sunan ve/veya iş yapan herhangi bir tedarikçi, bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde KDV'den muaf olarak teslim ettiği mallar veya sunduğu hizmetler veya yürüttüğü işlerle ilgili olarak ödediği KDV'yi, diğer işlemleri için tahsil ettiği KDV 'den indirme hakkına sahiptir. Eğer AT Yüklenicisi veya tedarikçi bu imkanı kullanamazsa, KDV'nin iadesine ilişkin Türk mevzuatı kapsamında istenen gerekli belgelerle birlikte vergi idaresine yazılı talepte bulunulması halinde vergi idaresinden doğrudan KDV iadesi alabilecektir"  açıklaması yapılmıştır.

            Diğer taraftan, söz konusu Anlaşma'nın 26. maddesinin 2/d bendinde; "AT Yüklenicilerinin harcamaları Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulacaktır. Bu muafiyet yalnızca, AT Sözleşmesi kapsamında AT Yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya sunulan hizmetler ve/veya yapılan işler ile bağlantılı harcamalara uygulanacaktır." denilmektedir.

            1 Sıra No'lu Türkiye- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği'nin, 4.4.2.1. ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Alımlarda maddesinde,

            "AT Yüklenicisi, AT Sözleşmesi kapsamında ÖTV mükellefi olmayan tedarikçiden temin edeceği özel tüketim vergisine tabi mallar için başlangıçta ÖTV ödeyerek alış yapacaktır. AT Yüklenicisi, AT Sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle bu kapsamda satın aldığı malları, liste (EK-10) halinde hazırlayarak, "Bu listede yer alan ürünler............ sayılı AT Sözleşmesi kapsamındadır." şeklinde şerh düşülerek hibe yararlanıcısına onaylattıracak ve iade için istenilen belgeler arasına ekleyecektir. Hibe yararlanıcısının aynı zamanda AT Yüklenicisi olması durumunda söz konusu Onaylı ÖTV İçeren Mal Alım Listesi, Sözleşme Makamı tarafından AT Sözleşmesi ile ilgili olarak düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu'na dayanılarak onaylanacaktır"  denilmektedir.

            Yine anılan Tebliğ'in, 4.4.3.1. KDV İstisna Sertifikası Almış AT Yüklenicisine ÖTV İadesi maddesinde,

            "Daha önce AT Sözleşmesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile işlerin katma değer vergisinden istisna tutulması için KDV İstisna Sertifikası almış bulunan AT Yüklenicisi, AT Sözleşmesi kapsamındaki harcamaları dolayısıyla ödediği özel tüketim vergilerini bu tebliğin 4.4.3.3. numaralı bölümünde belirtilen belgelerle birlikte, gerçek kişi için ikametgahı, tüzel kişi için ise iş merkezinin (kayıtlı merkez) bulunduğu ildeki ekli listede (EK-9) yer alan vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak iade  alabilecektir. Doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV İstisna Sertifikası'nın verildiği durumlarda ise AT Yüklenicisi İade talebini, bu Tebliğ eki listede (EK-9) yer alan vergi dairesi müdürlüklerinden herhangi birine yapabilecektir." denilmektedir.

            Yukarıdaki hükümlerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Türkiye-Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında sadece AT Yüklenicisinin, AT Sözleşmesi kapsamında yaptığı harcamaları KDV'den ve ÖTV'den istisna tutulabilmekte, AT Yüklenicisine mal veya hizmet sunan tedarikçinin ya da tedarikçiye mal tesliminde bulunan diğer bir tedarikçinin bu teslimden dolayı ÖTV ve KDV'den istisna olacağına ilişkin herhangi bir hüküm ve açıklama yer almamaktadır.

            Buna göre, KDV İstisna Sertifikasına sahip olan ... mal tesliminde bulunacak olan ... firmanız tarafından yapılan akaryakıt tesliminde KDV ve ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.