Özelge: İnternet üzerinden yapılan satışlarda katma değer vergisi oranı ve belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-997

15/07/2011

Konu

:

İnternet üzerinden yapılan satışlarda katma değer vergisi oranı ve belge düzeni.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, internet üzerinden her türlü satış yapacağınızı, firmalar arasında aracılık hizmeti sunacağınızı, bu hizmet karşılığında komisyon geliri elde edeceğinizi belirterek, katma değer vergisi oranının ve belge düzeninin ne şekilde olacağı hususunda görüş talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un 231'inci maddesinin 5'inci fıkrasında ise; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun;

1'inci maddesinin 1'inci fıkrasında; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin  vergiye tabi olduğu,

2'nci maddesinde; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın alıcıya veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

10'uncu maddesinde, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura  veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi;  komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi anında meydana geleceği,

20'nci maddesinin 1'inci fıkrasında; teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

24'üncü maddesinin (b) fıkrasında; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile  vergi, resim, harç,pay, fon karşılığı gibi ödemelerin,

Aynı Madde'nin (c) fıkrasında ise; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği,

Hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un 28'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile KDV oranları, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla internet platformu üzerinden satışa aracılık hizmetleri karşılığında hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde ürün satışına aracılık ettiğiniz kişiler adına fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmakta olup, sunulan bu hizmetler % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Aynı platform üzerinden kendi ürünlerinizi satmanız halinde ise bu teslimlere ilişkin olarak teslim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yukarıda belirtilen kararnamede yer alan katma değer vergisi oranları dikkate alınarak fatura düzenlemeniz gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.