Özelge: İnternet üzerinden satış yapan firmanın ürünlerinin satış temsilcileri tarafından satılması durumunda, üyelere ödenecek bedeller üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-1135

28/07/2011

Konu

:

İnternet üzerinden satış yapan firmanın ürünlerinin satış temsilcileri tarafından satılması durumunda, üyelere ödenecek bedeller üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuz, Şirketinizin internet üzerinden (web tasarım ve internet hizmetleri, bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları, sanal mağaza kurulum ve elektronik ticaret)  ürün satışı yapmakta olduğu, satmakta olduğunuz ürünlerin tanıtım ve satışını network pazarlama ağınıza dahil olan bağımsız satış temsilcileriniz vasıtasıyla gerçekleştireceğiniz, satış temsilcilerinin Şirketiniz adına müşterilere satış yapacakları ve ürün faturalarının Şirketinizce kesileceği, satış temsilcilerinin vergi mükellefi olmayan gerçek bireylerden oluştuğu ve yapacakları her satıştan belli bir satış geliri elde edecekleri,  satışlardan kaynaklanan komisyon ödemelerinin her ayın sonunda ilgili temsilci hesabına ödeneceği belirtilerek, bu durumda satış temsilcilerine ödenecek bedellerin nasıl vergilendirileceği ile yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Aynı maddenin  6'ncı fıkrasında ise; "... 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır." hükmüne yer verilmiştir..

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 215 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin " 8.3. Kapı Kapı Dolaşarak Mal Satanlara Yapılacak Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemelerin Vergilendirilmesi" başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık  münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 94'üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 10 numaralı bendinin (b) alt bendinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca)  % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan, Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te,  kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikler, kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu kapsamda, yapmış olduğunuz faaliyetin ve satışını yaptığınız ürünlerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak çıkartılan Yönetmelik kapsamında kapıdan satış olarak değerlendirilip değerlendirilmediğinin  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmesi gerekmektedir.

Buna göre, yapılan faaliyetin ve satışı yapılan ürünlerin kapıdan satış kapsamında değerlendirilmesi halinde, şirketiniz adına iş akdi ile bağlı olmaksızın tüketiciye satış yapan kişilerin Gelir Vergisi  Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olmaları ve bu kişilere yapılacak komisyon, prim ve benzeri ödemeler için gider pusulası düzenlenmesi ve nakden veya hesaben yapılacak ödemeler üzerinden aynı Kanun'un 94'üncü maddesinin (10-b) bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmektedir. Ancak söz konusu kişilerle şirketiniz arasında iş akdinin bulunması veya satışı yapılan ürünlerin kapıdan satış kapsamında değerlendirilmemesi halinde, yapılan ödemelerin ücret kabul edilerek Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94, 103 ve 104'üncü maddelerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.