Özelge: İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.29-1905

21/07/2014

Konu

:

İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızca şekerleme ürünlerinin imalatının, toptan ve perakende ticaretinin yapıldığı ve indirimli oranda vergiye tabi malların ihraç kayıtlı satışının yapıldığı belirtilmiştir. İndirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esasların yer aldığı mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ihraç kaydı ile teslim nedeniyle yüklenilen vergi farkının iadesine ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2 nci maddesinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden ya da mahsuben iadesi imkanı getirilmiştir.

            Aynı Kanunun 11/1-c maddesinde ise, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, indirimli orana tabi teslimler dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla giderilemeyenlerin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.1) bölümünde, iade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibariyle indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesinin mümkün olmadığı; (2.2) bölümünde, izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iadesi talep edilecek tutarın, bir önceki takvim yılının bütün vergilendirme dönemleri için Tebliğin (2.1) bölümündeki açıklamalara göre hesaplanacağı ifade edilmiştir.

            Diğer taraftan mülga Tebliğin (6.2.) bölümünde, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde ihraç kaydıyla teslim faturasında hesaplanan ancak tahsil edilmeyen ve tecil de edilemeyen KDV'nin mükellefe iade edildiği, bu teslimler nedeniyle hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimlerin olması durumunda bu farkın Kanunun 29/2 maddesine göre mükellefe iade edilebileceği açıklanmıştır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yüklenilen KDV ye ilişkin iade talebinin ilgili vergilendirme dönemleri itibariyle indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması ve indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı tesliminde yüklenilen KDV farkı iadesinin indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade esaslarına göre talep edilmesi gerektiğinden, söz konusu KDV farkı iadesinin, gerek yılı içinde mahsuben, gerekse izleyen yıl içinde mahsuben/nakden talep edilmesi halinde, diğer indirimli orana tabi teslimler de iade hesabına dahil edilecektir.

            Mükellefler, bu yüklenim farklarını 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Tevkifat Uygulanmayan İşlemler" tablosu ile "İhraç Kaydıyla Teslimler" kulakçığının "İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" tablosunda "İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimlerinde İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen KDV Farkı" satırında beyan edeceklerdir.

            Söz konusu yüklenim farklarının iadesi, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade esaslarına göre talep edilecektir

            Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının iadesi ihracatın gerçekleştiği dönem "İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 405 kodlu satırına, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin ihraç kaydıyla teslimler tablosundaki hesaplanan KDV, yüklenilen KDV farkı yazılmak suretiyle talep edilmekle birlikte, Tebliğde bu satıra yazılan yüklenim farkının iadesinin indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade esaslarına göre talep edileceği belirtildiğinden söz konusu yüklenim farkının iadesi, en erken ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesi ile mahsuben, yılı içinde ihraç kayıtlı satışlar beyannamede gösterildiği halde, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı tesliminden doğan yüklenilen KDV farkı beyan edilmemesi halinde ise, en geç izleyen yılın Aralık ayı içinde verilecek olan Kasım dönemi beyannamesi ile yıllık olarak (mahsuben/nakden)talep edilebilecektir.

            İndirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının yılı içinde iade talep edilmeyip izleyen yılda iadesinin talep edilmesi halinde ise, mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5) bölümündeki usul ve esaslar çerçevesinde, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen Ocak-Kasım beyannamelerinin herhangi birinde 439 kodlu satırda beyan edilerek işlem yapılacaktır.

            Yüklenilen vergi farkının iadesinin ihracatın gerçekleştiği ve KDV iadesine ilişkin evrakların tamamlanıp vergi dairesine ibraz edildiği dönemde, ihraç kayıtlı satışın yapıldığı dönem beyannamesinde herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

          �� Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.