Özelge: İndirimli Kurumlar Vergisi ve Yatırım İndirimi Uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

19341373-120[ÖZELGE-2012/5]-68

01/08/2013

Konu

:

İndirimli Kurumlar Vergisi ve Yatırım İndirimi Uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2003 yılından önceki müracaatınıza istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğunuz yatırım harcamaları üzerinden hesapladığınız ancak kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapamadığınız için 27.900.802,80 TL 2012 yılına devreden yatırım indirimi istisnası ile 27.07.2011 tarih ve ... numaralı yatırım teşvik belgeniz kapsamında Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi uyarınca indirimli kurumlar vergisinden yararlanma imkanınız bulunduğu belirtilerek devreden yatırım indirimi tutarınız bulunmasına rağmen öncelikle indirimli kurumlar vergisinden yararlanmanızın mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

                5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen 32/A maddesinde;

                "(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

                (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

                ...

                (4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır.

                Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir.

                Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır."

                hükmüne yer verilmiştir.

                Öte yandan, 187 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "IV/C Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması" bölümünde, yatırım indiriminin, kazancın elverişli olduğu ilk yılda gerçekleştirileceği, ilgili yıl kazancı elverişli olduğu halde yatırım indiriminden yararlanmayan mükelleflerin, yararlanmadıkları bu indirim tutarlarını daha sonraki yıllara ait kazançlarından indiremeyecekleri belirtilmiştir.

                Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesinden de görüleceği üzere ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler ile önceki yıl ayrılan finansman fonu eklendikten, yatırım indirimi istisnası dahil tüm indirim, istisna ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, 27.07.2011 tarih ve ... numaralı yatırım teşvik belgeniz kapsamındaki yatırımınızın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar şirketinizce indirimli kurumlar vergisinden yararlanılabilecektir.

            Ancak, indirimli kurumlar vergisinden yararlanmak amacıyla ilgili yıl kazancınız bulunmasına rağmen yatırım indiriminden yararlanmamanız halinde yararlanılmayan kazanç tutarına isabet eden yatırım indirimi istisnası tutarlarının müteakip yıllarda indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.