Özelge: İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-114

26/11/2010

Konu

:

İndirimli kurumlar vergisi

 

 

          İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizin ... tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 2009 hesap döneminde gerçekleştirilen makine ve teçhizat harcaması tutarının ...-TL olduğu, 14.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği üzere III. Bölgede yer almakta olan söz konusu yatırımınızın 31.12.2010 tarihinden önce başlamış olması sebebiyle dikkate alınacak yatırıma katkı oranının % 40, indirimli kurumlar vergisi oranının ise % 80 olarak belirlendiğini, bu nedenle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında, teşvikli yatırım harcamaları için % 40 yatırım indirimi katkı oranı ile hesaplanan yatırıma katkı tutarının ...-TL olduğu, geçici vergi ve kurumlar vergisinde yapılacak indirimler toplamının yatırıma katkı tutarı olan ...-TL'ye ulaşıncaya kadar indirime devam edileceği belirtilerek, şirketinizin söz konusu ...-TL'lik vergi avantajını 4. geçici vergi beyannamesinde beyan edebileceği uygun bir satır bulunmadığından beyan edilemediği, 2009 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde bu tutarın hangi satırda beyan edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

          5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle  eklenen "İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı 32/A maddesinde;

            "(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.7.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

           (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;

          a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

           b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını (5904 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar başlayan yatırımlar için %60. Yürürlük;03.07.2009) % 25'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise (5904 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar başlayan yatırımlar için %70. Yürürlük;03.07.2009) % 45'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya,

          c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

           yetkilidir...."

           hükmüne yer verilmiştir.

          Öte yandan, 16.07.2009 tarih ve 227290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" başlıklı 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak iller (bölgeler halinde) ve bölgesel teşviklerden yararlanacak olan sektörler listeler halinde sayılmış olup "Vergi İndirimi" başlıklı 10 uncu maddesinde de, bölgeler itibariyle uygulanacak olan yatırıma katkı ve indirimli kurumlar vergisi oranları belirlenmiş ve yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;  teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar bu yatırımdan elde edilen kazançlara  indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

          Öte yandan kurumlar vergisi beyannamesinde indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.