Özelge: İnceleme raporlarına istinaden ödenen verginin 5811 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AKSARAY DEFTERDARLIĞI

GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-5811/1-12

18/06/2010

Konu

:

5811 SAYILI KANUN

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz,  02/11/2009 tarihinde 2005 takvim yılına ait defter ve belgelerinizin incelenmesi sonucunda düzenlenen inceleme raporlarına istinaden vergi/ceza ihbarnamelerinin 23/12/2009 tarihinde tarafınıza tebliğ edildiği, bunun üzerine 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 29/12/2009 tarihinde beyanda bulunduğunuz ve 30/12/2009 tarihinde tahakkuk eden vergiyi ödediğiniz belirtilerek  5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 01/06/2009 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30/09/2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açacakları ve bu fon hesabının, sermayenin cüz'ü addolunarak beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunacağı hükme bağlanmış olup beyan süresi, 30/09/2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Aynı maddenin beşinci fıkrasında da "Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan  edilen varlıklarnedeniyle 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatıyapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilmemesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır." hükmüne yer verilmiştir.

5811 Sayılı Kanuna 5917 sayılı Kanunla eklenen Geçici 4 üncü maddede ise bu Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19/06/2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanların, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Buna göre, 2008 ve sonraki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile 19/06/2009 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilmeyecektir. 19/06/2009 tarihinden sonra vergi incelemesine başlanılan dönemler ile ilgili olarak ise sürdürülen inceleme henüz tamamlanmadan veya vergi dairesince gerekli tarhiyatlar yapılmadan Kanun kapsamında beyanda bulunulması halinde, beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğinin "5.2. Kapsama girmeyen inceleme ve tarhiyatlar" başlıklı bölümünde, vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde; işe başlama tutanağının düzenlenmesi, vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin davet edilmesi, yasal defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması veya matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması durumunda, vergi incelemesine başlanıldığının kabul edileceği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, hakkınızda  2005 yılına ilişkin olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden vergi/ceza ihbarnameleri düzenlenerek tarhiyat yapıldığı ve yapılan tarhiyatların 23/12/2009 tarihinde tarafınıza tebliğ edildiği anlaşılmış olup tarhiyat yapıldıktan sonra 29/12/2009 tarihinde 5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere beyanda bulunduğunuzdan, beyan edilen söz konusu tutarların bu inceleme sonucu bulunan matrah farklarından mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak ileride bir vergi incelemesi yapılması ve sonucunda gelir, kurumlar veya katma değer vergisi matrah farkları bulunması halinde, söz konusu matrah farklarından 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen tutarların Kanunda aranan şartların da varlığı halinde mahsup edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.