Özelge: İlçe emniyet teşkilatının giderlerinin mükellef tarafından karşılanmasında GV ve KDV nin durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-499

09/02/2012

Konu

:

İlçe emniyet teşkilatının giderlerinin mükellef tarafından karşılanmasında GV ve KDV?nin durumu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; ilçe emniyet teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile otopark ve araç çekme hizmetleri için işletme kurmuş bulunduğunuz ve buradan elde edilen gelirin ilçe emniyet teşkilatının ihtiyaçları için harcandığı, iktisadi işletmeden emniyet teşkilatı için yapılan harcama faturalarının vergisel durumu hakkında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

            1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin (6) numaralı bendinde de iktisadi kamu kuruluşlarının kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, aynı Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinde;

            (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı,

hükmü yer almaktadır.

            Bununla birlikte konuya ilişkin olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 10.3.2. "Bağış ve Yardımlar" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (4) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (c) bendi çerçevesinde, o yıla ait beyan edilecek kazancın %5'i ile sınırlı olmak üzere, ... İlçesi Emniyet Teşkilatına yapılacak bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilecektir. Buna göre, Derneğinize ait iktisadi işletmenin ... İlçe Emniyet Teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu harcamaların iktisadi işletmenin ilgili yıl kazancının %5'ini aşan kısmının kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

            Ancak, söz konusu ilçe emniyet teşkilatı için yapılan harcamaların, bağış ve yardımda bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktifinden veya stokundan çekilerek yapılmış olması durumunda, yapılan harcamalar için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ... İlçe Emniyet Teşkilatı tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

            Bununla birlikte, yapılan harcamaların söz konusu gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından dışarıdan alınarak bağışlanmış olması durumunda ise ... İlçe Emniyet Teşkilatı tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması; düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yetkililerinin imzası da bulunacaktır.

            2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            Katma Değer Vergisi Kanununun;

            - 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            - 17/2-b maddesinde, 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı,

            - 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği,

hükme bağlanmıştır.

            Buna göre; iktisadi işletmenizin, ilçe emniyet teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamak için bedelsiz olarak gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri KDV Kanununun 17/2-b maddesi uyarınca KDV den istisnadır. Ancak, bu teslim ve hizmetlere ilişkin olarak her türlü mal ve hizmet alımı ise KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre katma değer vergisine tabidir.   

            Diğer taraftan, bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifası nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin KDV Kanunun 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamakta olup kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.