Özelge: İl özel idaresine bağışlanacak ticari araç tesliminde KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/53-22

07/02/2012

Konu

:

Bedelsiz Teslim

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizce 0 km ticari araç alınarak İl Özel İdaresine hibe edeceğinizi, almış olduğunuz aracı şirket aktifine kaydettikten sonra bedelsiz olarak çıkışını yapacağınızı, fatura matrahsız kesileceğinden Katma Değer Vergisi karşısındaki durumunuz hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin, birinci fıkrasında; Kurumlar vergisi matrahının tespitinde hangi indirimlerin yapılacağı maddeler halinde sayılmış olup, aynı fıkranın (c) bendinde; Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5 ine kadar olan kısmının kurum kazancından indirilebileceği, ikinci fıkrasında ise; bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğin, "10.3. Sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup Tebliğin "10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde;

"Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

..."

 açıklaması yapılmıştır.

Buna göre, Şirketinizce il özel idaresine bağışlanan aracın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değil ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değerinin, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle o yıla ilişkin kurum kazancının %5'i ile sınırlı olarak indirim konusu yapılması mümkün olup, aktifinizden çekilerek bağışladığınız taşıt için fatura düzenlenmesi ve faturanın arka yüzüne bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanması gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanununun;

-1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde katma değer vergisi mükelleflerinin bu işlemleri yapanlar olduğu,

-17/2-b maddesi ile, aynı maddenin 1 numaralı bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi KDV'den istisna edildiği,

-30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Şirketinizce İl Özel İdaresine bağışlanacak ticari aracın teslimi KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre vergiden istisna olup, söz konusu teslimle ilgili olarak yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketiniz tarafından daha önce indirim konusu yapılan söz konusu vergi tutarının bağışın yapıldığı dönem beyannamesinin 30 uncu satırında beyan edilerek indirim hesaplarından çıkarılması, daha önce indirim konusu yapılan KDV nin ise işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.