Özelge: İl özel idaresi iktisadi işletmesinin taraf olduğu mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmelerin damga vergisi hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı   :B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-12                                                    27/08/2011

Konu : İl özel idaresi iktisadi işletmesinin taraf olduğu

            mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmelerin damga

            vergisi hk.

 

.............................

 

İlgi :    ........... tarih ve .............

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuz işletme ve iştirakler müdürlüğünün iş ve işlemlerin yürütülmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/b ve 22/d maddeleri gereğince yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin bedel içeren ve içermeyen sözleşmelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve damga vergisi hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların vergisinin mükelleflere, cezasının ise düzenleyenlere ait olduğu; beşinci fıkrasında ise, vergi ve cezanın, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere kağıtları düzenleyenlerden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacağı, damga vergisi miktarının "azami tutarı" aşıp aşmadığı hususunun buna göre dikkate alınacağı açıklanmıştır.

16/04/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 44 seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 5. Bölümünde; "... idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde gönderilen sözleşmelerin incelenmesinden,

-Kurumunuz ile ...Ltd. Şti. arasında imzalanan 10/03/2010 tarihli sözleşmenin 4 üncü maddesinde, müşterinin söz konusu sözleşme dolayısıyla verdiği hizmet karşılığı temizlik şirketine ücret olarak yıllık KDV hariç 8.500 TL ödeyeceği,

-Kurumunuz ile ............ San. ve Tic. A.Ş. arasında iki nüsha olarak düzenlenen 16/03/2010 tarihli sözleşmenin 9 uncu maddesinde, sinema işletmecisinin söz konusu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğinin .......... tarafından saptanması halinde, sözleşmede ilgili hükme ilişkin özel bir cezai şart tutarı belirlenmemiş ise sinema işletmecisinin ............'a bu durumdan doğabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zararını tazmin etmenin yanı sıra 5.000 Amerikan Doları cezai bedeli hiçbir ihtar, ihbar veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın ............'a derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahüt ettiği,

hükümlerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, belli parayı ihtiva ettiği anlaşılan özelge talep formunuz eki sözleşmelerin, (1) sayılı tablonun (I) no.lu bölümünün A-1 fıkrası uyarınca KDV hariç olmak üzere ihtiva ettikleri tutar üzerinden nüsha sayıları da dikkate alınmak suretiyle damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ........... İl Özel İdaresine bağlı iktisadi işletmelerinizin, ayrı bir tüzel kişiliği olmaması halinde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi gereğince resmi daire sayılması ve söz konusu sözleşmelerden doğacak damga vergisinin, damga vergisinden muaf olmayan kişi konumundaki karşı tarafça ödenmesi gerekmektedir. İktisadi işletmelerinizin ayrı birtüzel kişiliği olması halinde ise, kurumunuz resmi daire sayılmayacağından sözleşmenin karşı tarafıyla birlikte damga vergisinin mükellefi olacağınız tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

 

 

 (*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.