Özelge: İl Özel İdare Müdürlüğünüzce yaptırılan ilköğretim okullarının yapım ve onarım işlerine ilişkin alınan ihale kararının, düzenlenen sözleşmelerin ve yapılan hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 29973770-08-OZELGE-001-9                                                                            09/06/2014

Konu : İl Özel İdare Müdürlüğünüzce yaptırılan ilköğretim okullarının yapım ve onarım işlerine ilişkin alınan ihale kararının, düzenlenen sözleşmelerin ve yapılan hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, İl Özel İdare Müdürlüğünüzce yaptırılan ilköğretim okullarının yapım ve onarım işlerine ilişkin alınan ihale kararının, düzenlenen sözleşmelerin ve yapılan hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin;

•(a)    fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,

•(b)     fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderler, ilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.

222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı Bakanlığımızın 22/10/1998 tarihli ve 37904 sayılı genel yazısında, ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı; ancak ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümü uyarınca müteahhitler tarafından ödeneceği belirtilmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun "İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 6 ncı maddesinde ise; mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla il özel idaresinin; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırı içinde yapmakla görevli ve yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ilköğretim okullarının onarım işine ilişkin olarak bir tarafı ilköğretim idaresi ya da 5302 sayılı Kanunla verilen görev nedeniyle temsilen il özel idaresi teşkil etmek kaydıyla düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, resmi daire olan İl Özel İdareniz tarafından söz konusu işlere ilişkin olarak resmi daire sayılmayan ve damga vergisi muafiyeti bulunmayan yüklenici firmaya yapılacak hakediş ve avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.