Özelge: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanan meslek lisesi nedeniyle yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmalacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1373                                                               22/08/2011

Konu : Meslek lisesi yapıp İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanması halinde yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmalacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... meslek lisesi yaptıracağınızı, ... Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu yönde bir protokol imzaladığınızı belirterek, meslek lisesi yapımı için yapacağınız tüm harcamaların kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Diğer İndirimler" başlıklı 89'uncu maddesinin birinci fıkrasında, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden bu maddede sayılan indirimlerin yapılacağı hükme bağlanmış; aynı maddenin (5) numaralı bendinde; "Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüzyatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır..." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, "Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarına ilişkin bağış ve yardımların gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi" başlıklı, 10/03/2004 tarih ve "GVK-21/ 2004-13/ Bağış ve Yardımlar-1" sayılı Gelir Vergisi Sirküleri'nde söz konusu madde hükmü ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Sirküler'de, okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamaların, harcamaların yapıldığı yıla ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacağı; gelir vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesinin yeterli olduğu; bu kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257'nci maddesindeki yetkiye istinaden indirim için geçerli belge olarak kabul edileceği açıklanmıştır.

Ayrıca 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "10.3.2.2.4. Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde,  "Ayni  veya  nakdi  olarak  yapılan  bağış  ve  yardımların  kurumlar  vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlenmesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dâhilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir." açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; özelge talep formunuz ekinde yer alan İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol uyarınca yapımını üstlendiğiniz meslek lisesi binasının inşası için gerçekleştireceğiniz ayni ve nakdi yardımların tamamının, kazancınızın mevcut olması halinde gelir vergisi beyannameniz üzerinde ayrıca gösterilmek üzere gelir vergisi matrahınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, hazineye ait söz konusu meslek lisesinin inşası için yapacağınız tüm harcamaların, ilgili kurum tarafından adınıza düzenlenecek belgeler ile tevsik edilmesi halinde bu belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257'nci maddesindeki yetkiye istinaden indirim için geçerli belge olarak kabul edileceğinden, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Ayrıca, söz konusu meslek lisesinin inşası için yapacağınız yardımların yıllık beyanname ile beyan edilen geliri aşması veya zarar beyan edilmesi durumunda, beyan edilen geliri aşan ve bu nedenle indirilemeyen bağışın indirilemeyen kısmının, bir sonraki yıl verilecek beyannamede indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile zarar beyan etmeniz halinde yapacağınız harcamaları indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)  İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.