Özelge: İktisadi kamu müessesesinin kurumlar vergisi muafiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-10-522

04/08/2010

Konu

:

Kurumlar Vergisi Muafiyeti

 

 

 

            İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, kurumlar vergisi muafiyetiniz hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olup, ilgi (ç)'de kayıtlı yazımızda; futbol müsabakaları ile ilgili devamlı olarak müşterek bahisler düzenlenmesi veya oynatılması faaliyetinin ticari faaliyet kapsamında bulunduğu, vergi mevzuatımızda ... Müdürlüğünün vergiden muaf kurumlar arasında sayılmaması ve özel kanunlarda kurumunuzun kurumlar vergisinden muaf olduğuna ilişkin özel bir hüküm olmaması nedenleriyle teşkilat müdürlüğünüzün iktisadi kamu müessesesi olarak kurumlar vergisi mükellefi olması gerektiği belirtilmiştir.

            İlgi (f)' de kayıtlı yazınızda ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin 5838 sayılı Kanun ile değiştirildiği belirtilerek ... Teşkilat Başkanlığının kurumlar vergisi mükellefiyeti konusunda tekrar görüş talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 4 üncü maddesinin (g) bendinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve 01/01/2009 tarihinden itibaren şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarih ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşların kurumlar vergisinden muaf olduğu hükmü altına alınmıştır.

            14/03/2007 tarih ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 3 üncü maddesinin (ç) bendinde ilgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin ilgili kurum ve kuruluş olduğu belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde "Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğü futbol ve diğer spor müsabakalarına dayalı olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini, kendisine bağlı, ... Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanır ve yürütür. Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidebilir." hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıda belirtilen hüküm incelendiğinde, futbol ve diğer spor müsabakalarına dayalı olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının düzenlemesine ilişkin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan bu hak ve yetkinin ... Teşkilat Başkanlığı tarafından kullanılması bir devir niteliği taşımayıp bu hak ve yetkinin 7258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereği anılan Genel Müdürlüğün bir birimi olan ... Teşkilat Başkanlığı eliyle doğrudan kullanıldığı anlaşılmaktadır.

            Buna göre, ... Teşkilat Başkanlığının futbol ve diğer spor müsabakalarına dayalı olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen tarihten önceki dönemler için anılan Başkanlığın kurumlar vergisi mükellefiyetinin devam edeceği tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.