Özelge: İkinci el oto alım-satım işinde sınıf değiştirme, KDV oranı ve sınıf değiştirmede esas alınacak tutarlar hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

11395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]--307

04/03/2013

Konu

:

İkinci el oto alım-satım işinin vergilendirilmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ikinci el oto alım satım faaliyetinde bulunduğunuz, araçları aktifinize alarak satışını gerçekleştirdiğiniz, katma değer vergisini satış fiyatı üzerinden % 1 olarak hesapladığınız belirtilerek, yaptığınız işin mahiyetinin komisyonculuk olup olmadığı, komisyonculuk ise katma değer vergisi oranının ne olması gerektiği ve sınıf değiştirmeye esas olacak iş hacminin hesabında araçların alım-satım tutarlarının mı yoksa alım-satım arasındaki bedelin mi esas alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir. Kararname eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre TGTC nin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimlerinde % 1, KDV Kanununun 30 uncu maddesinin b bendine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

            Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyiminin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre ÖTV ye tabi olmayan taşıtları ifade edeceği belirtilmiştir.

            2008/13426 sayılı BKK ekli Kararnamenin 2 nci maddesinde ise KDV Kanununun 30 uncu maddesinin b bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Öte yandan, Kanunun 30 uncu maddesinin b bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Ayrıca, 60 No.lu KDV Sirkülerinde kullanılmış araç satışında uygulanması gereken KDV oranı ve binek otomobillerin alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre,

            1- Başkasına ait binek otomobillerinin satışına aracılık edilmesi halinde teslim satıcı ile alıcı arasında gerçekleşmektedir. Bu işlemde satıcının mükellef olmaması halinde KDV uygulanmayacaktır.

            Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen KDV yi indirme hakkının bulunması halinde, bu teslimde % 18 KDV uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir.

            Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen KDV yi indirme hakkının bulunmaması halinde, satışta % 1 KDV uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir.

            Bu satışlara aracılık nedeniyle komisyon vb. adı altında sağlanan gelirler % 18 oranında KDV ye tabi olacak ve aracılık bedeli üzerinden hesaplanacak bu tutar aracı firmalarca beyan edilecektir.

            2- Kullanılmış binek otomobillerin satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satışa sunulmasında alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak % 1 veya % 18 olarak ödenen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün olmayıp gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesi hükmüne göre tüccarlar defter tutmak bakımından iki sınıfa ayrılmış olup, I inci sınıf tüccarların bilanço esasına göre; II nci sınıf tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

            Anılan Kanunun 177 nci maddesinde; "Aşağıda yazılı tüccarlar I inci sınıfa dâhildirler:

            1) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve (2013 yılı için) yıllık alımlarının tutarı 150.000 TL yi veya satışlarının tutarı 200.000 TL yi aşanlar,

            2) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatı (2013 yılı için) 80.000 TL yi aşanlar,

            3) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hâsılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (2013 yılı için) 150.000 TL yi aşanlar ..."   hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla ilgi dilekçenizde de belirttiğiniz üzere kullanılmış binek otomobillerini satın alıp işletmeniz adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satışa sunma faaliyetinde bulunduğunuzdan, bu faaliyetinizin satın alınan malların olduğu gibi ya da işlendikten sonra satışı olarak değerlendirilmesi ve defter tutma bakımından sınıfınızın belirlenmesinde mezkûr Kanunun 177 nci maddesinin birinci bendinde yer alan hadlerin dikkate alınması gerekmektedir. Hadlerin hesaplanması sırasında ise elde edilen komisyon geliri değil araçların alım ve satım tutarları dikkate alınacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)  ��  Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.