Özelge: İki ayrı yapım işi için iki ayrı iş ortaklığı sözleşmesi yapan iş ortaklığı hakkında ayrı ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-KVK-2-17-364

14/05/2010

Konu

:

İş Ortaklığı

 

 

İlgi dilekçeniz ile ... Genel Müdürlüğünce ihale edilen, ... boru hattı üzerinde doğalgazın basınçlandırılmasını sağlamak üzere ... İstasyonlarının Yapım işlerini ... İş Ortaklığı olarak iki ayrı ihale ile üstlendiğinizi belirterek, söz konusu iş ortaklığınızın kurumlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili olarak bilgi istenilmektedir.

03.06.1949 tarihli ve Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve değişiklikleri 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 21.06.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ise 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında da bu Kanunun yürürlüğünden önceki dönemler itibariyle 5422 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına alındığından, 01.01.2006 tarihinden önceki dönemler için 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 6 ncı maddesinde iş ortaklıkları, "Birinci maddenin A, B, C ve D bentlerinde yazılı kurumların kendi aralarında, şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesisi edilmesini talep edenler iş ortaklığıdır." şeklinde tanımlanmıştır.

31 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "İş Ortaklıkları" başlıklı bölümün "b) Unsurları" başlıklı alt bölümünde;

"Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için en az aşağıdaki unsurları taşıması gerekir.

i) Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,

ii) Ortaklığı belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulması,

iii) İş ortaklğı konusunun, belli bir iş olması,

iv) Birlikte yapılacak olan işin, belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,

v) İşin, birden fazla takvim yılına yaygın; inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetler olması,

vi) iş ortaklığı ile işveren arasında bir taahhüt sözleşmesinin olması,

vii) Tarafların, müştereken taahhüt edilen işin, belli bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,

viii) İşin bitiminde kazancın paylaşılması,

ix) Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken taahhüt edilen işin bitimi ve Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi,

...............

İş ortaklığı, devamlılık arzeden ve aynı nitelikte olan iş veya işler için değil, belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulacak ve tam mükellefiyete tabi olacaktır.

.............

Belli bir iş için kurulan iş ortaklığında işverenin birden fazla olması, iş ortaklığının da birden fazla olmasını gerektirmez. Ancak bir işverene karşı birden fazla işin, yukarıda tanımı yapılan iş ortaklığı çerçevesinde taahhüt edilmesi halinde, her iş, ayrı bir iş ortaklığının kurulmasını gerektirecektir.

Örnek: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Kurumunun birlikte ihaleye çıkardıkları bir baraj inşaatı için tek bir iş ortaklığı söz konusudur. İşverenin birden fazla olması (belli bir iş dolayısıyla) iş ortaklığının da birden fazla olmasını gerektirmez. Öte yandan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihaleye çıkardığı iki baraj inşaatı dolayısıyla iki ayrı iş ortaklığının kurulması zorunludur.

.........."

açıklamalarına yer verilmiştir.

İş ortaklığının, belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulması ve bir işverene karşı birden fazla işin taahhüt edilmesi halinde, her iş için ayrı bir iş ortaklığının kurulmasını gerekmektedir.

İlgi dilekçeniz ve konu ile ilgili olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan yazı ve eklerinin tetkikinden; ... İş Ortaklığı olarak ... Yapım işi için ... tarih ve ... sayılı iş ortaklığı sözleşmesinin, ... Yapım işi için ise ... tarih ve ... sayılı iş ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği, ihale makamı ... Genel Müdürlüğü ile ... Yapım işi için ... tarih ve ... no.lu sözleşmenin, ... Yapım işi için ise ... tarih ve ... no.lu sözleşmenin düzenlenerek, söz konusu işlerin yapımını taahhüt ettiğiniz, ilgili vergi dairesine iş ortaklıklarınızın kuruluşlarına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeleri ibraz ederek ... tarihli işe başlama bildiriminde bulunduğunuz, işe  başlamaya ilişkin olarak düzenlenen ... tarihli yoklama fişinde de iş ortaklıklarınızın her iki işi de yapmak üzere kurulduğunu belirttiğiniz, ancak ilgili vergi dairesince tek kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kurduğunuz iki ayrı iş ortaklığı tarafından ... Genel Müdürlüğüne karşı iki ayrı işin yapımının taahhüt edilmesi, mükellefiyet tesis edilmesine ilişkin işe başlama bildiriminize istinaden düzenlenen yoklama fişinde de iki ayrı işin yapılacağının belirtilmesi nedeniyle, ilgili vergi dairesince her iş için kurulan iş ortaklığınız adına ayrı kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, söz konusu işe başlama bildirimine istinaden ilgili vergi dairesince geriye dönük olarak her işe ait iş ortaklığı için ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edileceği, söz konusu işlere ait kazançlarında ayrı ayrı beyan edilerek vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.