Özelge: (II) sayılı listede yer alan fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan araca uygulanacak ÖTV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-135[1-2014]-80

27/05/2014

Konu

:

(II) sayılı listede yer alan fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan  araca uygulanacak ÖTV oranı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin otomobil imalatı ve satışı ile iştigal ettiği, üretimi yapılan ve uygunluk belgesinde oturma yeri sayısı sürücü dahil 9 kişilik (8+1) olarak beyan edilen ve fiziki olarak da 9 koltuğu bulunan ... model araçların, gövdesi üzerinde fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan versiyonunun da üretiminin planladığı, bu aracın 2007/46/AT nolu Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği gereği sürücü dahil 9 kişilik araç sayılacağı, uygunluk belgesinde de oturma yeri sayısının 9 olarak beyan edileceği hususları belirtilerek, fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve sonradan açık koltuk bağlantısına 1 adet koltuk takılabilecek şekilde üretimi yapılıp satışa sunulacak olan söz konusu araçların ilk iktisap kapsamında tesliminde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-b) maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmıştır.

Aynı Kanunun (1/2) maddesine göre, Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olup, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmemektedir

Bu kapsamda, ÖTV'nin konusu kapsamına giren malların tanımlanmasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle yapılan tanımlamalar dikkate alınmakta, Karayolları Trafik Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu veya Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği gibi diğer mevzuatta yer alan tanımlamalar dikkate alınmamaktadır.

Öte yandan, mezkur Kanunun (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmış olup, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu kapsamında yer alan araçlarda uygulanacak ÖTV oranları;

"Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar   15

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar          15

Sadece elektrik motorlu olanlar                                                                                                 10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler                                                                         15

Sadece elektrik motorlu olanlar                                                                                             ��    10

- Diğerleri

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler                                                                           45

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler                              90

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler                                                                                  145

Sadece elektrik motorlu olanlar

Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler                                                                                     3

Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler                                               7

Motor gücü 120 kW'ı geçenler                                                                                             15"

şeklinde belirlenmiştir.

Buna göre, 87.03 tarife pozisyonunda "Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar - Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan - Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler"in ilk iktisap kapsamında teslimlerinde özel tüketim vergisi oranı %15 olarak uygulanacaktır. Bu tarife pozisyonu kapsamındaki, oturma yeri sürücü dahil 9 kişiden az olan araçlar ise 87.03 tarife pozisyonunda "Diğerleri" grubu kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir. Oturma yeri fiziken 9 kişiden az olmakla birlikte, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği gereği sürücüsü dahil 9 kişilik araç sayılması ve uygunluk belgesinde de oturma yeri sayısının 9 kişi olarak yer alması bu yönde işlem tesisine engel teşkil etmeyecektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formunuzda bahsi geçen ... model aracın fiziki olarak 7+1 koltuk takılı ve 1 adet açık koltuk bağlantı noktası bulunan versiyonu ÖTV uygulaması bakımından 87.03 tarife pozisyonunun "Diğerleri" grubunda değerlendirilecek ve ilk iktisap kapsamında teslimlerinde uygulanacak özel tüketim vergisi; motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olanlarda  %45, 1601 - 2000 cm³ arasında olanlarda %90, 2000 cm³'ü geçenler de ise %145 olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.