Özelge: II. Grup olarak tescilli kültür varlığının restorasyon işlerinin KDV ve KVK istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-389

31/01/2012

Konu

:

II. Grup olarak tescilli kültür varlığının restorasyon işlerinin KDV ve KVK istisna olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ihale yoluyla almış olduğunuz ... iline bağlı ... İlçesi ... köyünde bulunan ve mülkiyeti Devlet Demir Yollarına ait, 1660 ada 1 parseldeki ... istasyon sahasında bulunan Eser Koruma Kurulu tescil kararı olan binaların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi işi için, proje kapsamında yapılacak harcamaların 2863 sayılı ve 5366 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kurumlar vergisinden (KV) ve katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmektedir.

            I. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, KV nin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında da safı kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Ayrıca, aynı Kanun'un "Diğer İndirimler" başlıklı 10'uncu maddesinde; "(1) KV matrahının tespitinde; KV beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            ...........

            d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

            4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işler ine,ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100'ü " hükümlerine yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, bir mükellefin vergiden muaf olması, o mükellefin vergiye tabi olmamasını ifade ederken, istisna belli koşulların varlığı halinde mükellefin bir kısım kazançlarının vergi dışı bırakılmasını ifade etmektedir.

            Buna göre, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarm Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'ûn 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Yenileme alanlarındaki uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır."ibaresinde geçen "uygulamalar" ifadesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 21'inci maddesinde yer alan istisna ve muafiyet hükümlerinin kurum kazancı ile ilişkilendirilmesi mümkün olmadığı gibi sözü edilen hükümlerde doğrudan doğruya KV mükelleflerine yönelik bir muaflık da tanınmamaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin bahse konu projeler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollan ... Bölge Müdürlüğü ile yapılan Doğrudan Temin Sözleşmelerinde restorasyon projesi, rölöve ve restitüsyon proje işlerinin belli bir bedel karşılığı üstlenilmiş olması dolayısıyla projeye yönelik harcamalar, KV Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında değerlendirilmeyecek olup söz konusu harcama tutarlarının KV beyannamesi   üzerinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            II. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı KDV Kanunu'nun 17/2-d maddesinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, resterasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmış konuyla ilgili olarak 96, 97 ve 100 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            KDV Kaununun 17/2-d maddesindeki istisna hükmü, tescilli taşınmaz kültür varlığının  rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamındaki mal teslimlerine yöneliktir. Bu projelere ilişkin mimarlık hizmetleri ile uygulama işlerinin taahhüt işi olarak ihale ile verilmesi halinde, mimarlık hizmetleri KDV'den istisna olacak, taahhüt işleri ile müteahhide yapılan mal teslimleri istisna kapsamında yer almadığından KDV'ye tabi tutulacaktır.

            Buna göre; firmanız tarafından Devlet Demiryolları ...Bölge Müdürlüğü ile yapılan Doğrudan Temin Sözleşmesine istinaden ... İstasyon sahasında bulunun istasyon ana binası ve müştemilatı onarım işlerinin ihale ile yapılması KDV'ye tabi tutulacaktır. Ancak, ihale kapsamına mimarlık hizmetlerinin de dahil olması halinde mimarlık hizmet bedellerinin ayrıca belirlenmesi kaydıyla  mimarlık hizmetlerinde istisna uygulanması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.