Özelge: İhraç kayıtlı malların ihraç edilemeden selde zarar görmesi durumunda alınacak tazminata ilişkin belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-72

31/01/2011

Konu

:

İhraç kayıtlı malların ihraç edilemeden selde zarar görmesi durumunda alınacak tazminata ilişkin belge düzeni

 

 

İlgi dilekçenizde, ihraç kayıtlı olarak satın alınan malların, nakliye şirketinin deposunda beklediği sırada sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü ve zarar tespiti için takdir komisyonuna başvurulduğu belirtilerek, tecil-terkin uygulaması kapsamında alınan mallara ait katma değer vergisinin imalatçıya ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse imalatçı tarafından KDV tutarı kadar ayrı bir fatura düzenlenip, düzenlenmeyeceği ile nakliye şirketinden zararın tazmini halinde fatura düzenleme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna alınmış; aynı Kanunun 2 ve müteakip maddelerinde ise  teslim ve hizmet ile teslim ve hizmet sayılan hallerin neler olduğu tanımlanmış bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 11/1-c maddesi "İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir."

hükmünü amir bulunmaktadır.

Buna göre, Şirketinizce Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla alınan malların sel felaketi sonucu usulüne uygun olarak ihraç edilememesi nedeniyle tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli olan tecil faizi ile birlikte imalatçıdan tahsil edilecektir.

İmalatçının bu şekilde ödediği KDV ile tecil faizi ve diğer unsurlar için Şirketinize rücu edip etmeyeceği taraflar arasında ve özel hukuk hükümlerine göre çözümlenmesi gereken bir husustur. İmalatçı tarafından ödenen KDV için Şirketinize rücu edilmesi halinde, imalatçı firmanın Şirketinize bir fatura düzenlemesi gerekmektedir. Bu faturada; ihraç kaydıyla teslim nedeniyle düzenlenen  ilk faturaya atıf yapılacak, ancak teslim bedeline yer verilmeyecek, sadece bu teslime ilişkin olup Şirketinizden tahsil edilmeyen KDV tutarı gösterilecektir. Şirketinizce, ikinci faturadaki KDV tutarı kanuni defterlere yazıldığı dönemde Kanunun 29/1-a ve 30/c maddesi gereğince indirim konusu yapılabilecektir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı  satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 231/5 inci maddesinde ise; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, sel baskını sonucu zarar görüp ihraç edilemeyen mallara ilişkin hasarın nakliye şirketi tarafından tazmin edilmesi halinde, Şirketinizce tahsil edilen tutar üzerinden nakliye şirketi adına fatura düzenleneceği tabiidir. Ancak, zararın tazmini herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden, bu tutar üzerinden Kanunun 1/1 inci maddesine göre katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.