Özelge: İhraç edilen araçların alımında ödenen ÖTV ve KDV'nin iadesi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 5 GENEL-1408

02/09/2013

Konu

:

İhraç edilen araçların alımında ödenen ÖTV ve KDV'nin iadesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından yurt içindeki otomotiv bayilerinden KDV ve ÖTV sini ödemek suretiyle satın alacağınız binek otomobillerin plaka çıkarıldıktan sonra hiç kullanılmadan ve daha sonra plakaları iptal ettirilerek ihraç edilmesi durumunda, binek otomobiller nedeniyle yüklenilen ÖTV ve KDV'nin iade edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi istenmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

            Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesine göre, Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilecektir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde bu işlemleri yapanlara iade edilecektir.

            Diğer taraftan, aynı Kanunun 30/b maddesi hükmüne göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç binek otomobiller için yüklenilen vergilerin, Kanunun 30/b maddesi hükmünce indirilmesi mümkün olmadığından, ihracat istisnası nedeniyle iade edilmesi de söz konusu olmayacaktır.

            Ancak,  ihraca konu edilen binek otomobillerinin şirket adına hiç kayıt ve tescil edilmeden doğrudan ihraç edilmesi veya ÖTV ödenmek suretiyle iktisap edilerek kayıt ve tescili yapılmış olan araçların kayıt ve tescili iptal ettirildikten sonra ihraç edilmesi durumunda, yüklenilen vergilerin KDV Kanununun 32 nci maddesi hükümleri çerçevesinde iadesi mümkündür.

            Özel Tüketim Vergisi Kanunu Yönünden:

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1/b bendinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında,  bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması koşuluyla vergiden müstesna olduğu, 2 nci fıkrasında ise ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatçıya iade edileceği hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı" başlıklı (5.1.2.) bölümünde; ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesinin, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusu olduğu, ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş olan ÖTV'nin iade edilmeyeceği belirtilmiştir. Anılan Tebliğde açıklandığı üzere, ihraç edilen mallara ait ÖTV'nin iadesinin talep edilmesi halinde, aşağıdaki belgelerin ihracatçının KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı gerekmektedir.

            - İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV'nin gösterildiği fatura veya benzeri belge, ihraç edilen malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu,

- İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesi,

- İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura.

            Yukarıdaki belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının gümrük idaresi veya noter tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir. Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı ve ilgili vergi dairesince ihraç edilen mala ait ÖTV'nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ödendiğinin teyit edilmesinden sonra ihraç edilen mallara ait ÖTV, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri ile ilgili 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I.) bölümünde belirlenen genel esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilecektir.

            Buna göre, ÖTV ödenmek suretiyle iktisap edilerek kayıt ve tescili yapılmış olan aracın, kayıt ve tescili iptal ettirilerek Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ihraç edilmesi halinde, bu aracın ilk iktisabında ödenen ÖTV'nin,  iade için gerekli belgeler ibraz edilmek kaydıyla iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.