Özelge: İhale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekip gerekmediği hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.0.GİB.0.02.62/6231-1-415                                                                         

Konu  : 222 Sayılı Kanun

 

........ VALİLİĞİNE

( Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)

 

 

İlgi      : .......... gün ve ......... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Defterdarlığınızca .......... Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben düzenlenen ....... gün ve ............... sayılı özelgeniz ve eklerinin incelenmesinden, zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin taşıma merkezlerine taşınması ve bu öğrencilere yemek verilmesi işlerine ilişkin alınan ihale kararları ve işi alan yüklenicilerle imzalanan sözleşmeler ile sonrasında yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceğinin sorulması üzerine söz konusu özelgeyle, ........... Milli Eğitim Müdürlüğü ile taşımalı olarak taşınan öğrencilerin ihalesini alan yükleniciler ve bu öğrencilere yemek veren yüklenici arasında imzalanan sözleşme ve ödemelerden damga vergisi aranılması gerektiği şeklinde görüş verildiği anlaşılmış olup  aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi tutulacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı ifade edilmektedir.

Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin (b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderler ilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.

Buna göre, 222 sayılı Kanun kapsamında yürütülen bir hizmet olduğu anlaşılan Taşımalı İlköğretim Uygulaması çerçevesinde, çeşitli nedenlerle eğitim öğretime kapalı olması dolayısıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınması işleriyle ilgili olarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 inci maddesi kapsamında yer alan taşıma giderleri ve taşımalı ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Diğer  taraftan, ihale ve sözleşme safhasında net ve gerçek harcama tutarı belirlenmiş ve buna ilişkin işlemlerde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna  edilmiş olacağı için,

artık ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan hakediş ve avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümü uyarınca müteahhitlerce ödenecek olup damga vergisinin kesinti suretiyle tahsil edilmesi gerektiği tabiidir.    

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin yazımız esasları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim.