Özelge: İdare tarafından personele ödenen ikramiyelerin vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[61-11/5]-41

09/01/2012

Konu

:

İdare tarafından personele ödenen ikramiyelerin vergilendirilmesi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İdareniz personeline 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesi uyarınca, Bakanlık Makamının 08.05.2007 tarihli onayı ile "Ek Ödeme" yapılmakta olduğunu, 320 sayılı KHK'nin 44 üncü maddesine göre her yıl Ocak ayında iki aylık ikramiye ödendiği ve ödenen ikramiye tutarlarının brüt tutarının vergi matrahına eklendiğini, "Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul Ve Esaslar" ın 4/c maddesi kapsamında 320 sayılı KHK'nin 44 üncü maddesi uyarınca ödenen iki aylık tutarındaki ikramiyenin net tutarının ek ödemenin aylık net tutarından mahsup edildiğini, her yıl Ocak ayında ödenen net ikramiye tutarının, personele ödenen ek ödemeden mahsup edilmesine rağmen Ocak ayında vergi matrahına eklenen brüt ikramiye tutarının takip eden aylara ilave edilerek yıl içinde vergi dilim oranlarını artırmakta olduğunu belirterek ikramiye brüt tutarının vergi matrahına eklenip eklenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene  tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise kimlerin hangi ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları belirtilmiş olup, birinci bentte hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan, 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesinde,

"İdare personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri uygulanır.

İdare personeline her yıl iki aylık tutarında ikramiye ödenebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Genel Müdür Yardımcıları, her ay 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan ayrıca yararlanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, İdareniz personeline 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen ikramiye tutarlarının gelir vergisinden istisna olduğuna dair ilgili Kanun Hükmünde Kararname ve Gelir Vergisi Kanununda herhangi bir hüküm yer almadığından ödenen ikramiye tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması ve ödemenin yapıldığı ayın ücret matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı bendinde,

"Maliye Bakanı:

Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (Vergi Denetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları, Vergi Müfettişi ve Yardımcıları ile bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç) en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yaptırmaya,

...

Yetkilidir.

...

Bu madde kapsamında bulunan personele yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik ödemesi, döner sermaye katkı payı ödemeleri, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ödenen tutarlar ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek benzeri ödemelerin net tutarları, bu madde kapsamında yapılan ek ödemenin aylık net tutarından mahsup edilir. Mahsuba ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmü bulunmaktadır.

Bu maddeye göre hazırlanan "Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar" ın 4 üncü maddesinin (c) bendinde,

"Bu esaslar kapsamında bulunan personele ödenen ikramiye, fazla çalışma ücreti, döner sermaye katkı payı, teşvik primi ile Gümrük Kanunu uyarınca yapılan ödemelerin net tutarı ek ödemenin net tutarından mahsup edilir..." denilmek suretiyle, 320 sayılı KHK'nin 44 üncü maddesi uyarınca yapılan ödemelerin net tutarının, 213 sayılı Kanuna göre yapılan ek ödemenin net tutarından mahsup edilmesi esası getirilmiştir.

Buna göre, idareniz  personeline mevzuatınız uyarınca ödenen ikramiyenin net tutarının Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesine göre ödenen ek ödemenin net tutarından mahsup edilmesi, ödeme aşamasında yapılan bir işlem olması nedeniyle personele ödenen ikramiyenin ücret olarak vergilendirilmesinde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.