Özelge: I sayılı listeye tabi malların ithalatı sırasında gümrük idaresine verilen teminatın çözümü ve ÖTV'de iade prosedürü hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-ÖTV-2010/1-43

03/05/2011

Konu

:

I Sayılı Listeye Tabi Ürünlerin İthali

 

 

İlgide kayıtlı formunuz ile üretim makinelerinizde sarf malzemesi olarak kullanılmak üzere 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P. No.lu yağları ithal ettiğiniz, ithalat esnasında gümrük müdürlüğüne teminat verdiğiniz belirtilerek, teminatın çözümü için yapılması gereken işlemler ve özel tüketim vergisi iadesi prosedürü hakkında bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; ÖTV  Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV' ye tâbi olduğu, 2/3-a maddesinde; vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayıldığı hüküm altına alınmış, "Mükellef ve Vergi Sorumlusu" başlıklı 4 üncü maddesinde; ÖTV' nin mükellefinin bu Kanuna ekli; (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu, 14/1 inci maddesinde; ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacağı, verginin, beyanname verme süresi içinde ödeneceği, vergilendirme döneminin, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem olduğu, beyannamenin, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, 16/4 üncü maddesinde ise; (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek  ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı, hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması ve Sona Ermesi" başlıklı bölümünde; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin en geç ithal (ÖTV Kanununun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giriş) tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ayrıca, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değiştirilen 16.3 bölümünde, (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat şartları düzenlenmiş olup, aynı Tebliğe yine 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen 16.4. "İthal EdilenPetrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu"nun (EK:12) Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri başlıklı bölümünün (j) alt bölümünde de; ithal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTV'nin beyanı üzerine, vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderileceği, gümrük idaresince de bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işleminin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemelere göre, üretim makinelerinizde sarf malzemesi olarak kullanılmak üzere ithal ettiğiniz mala ilişkin ÖTV mükellefiyetiniz söz konusu malın en geç ithal tarihinde başlayacak olup, bu malın üretim makinelerinizde sarf malzemesi olarak kullanıldığı dönemde vergisinin ÖTV beyannamesine dahil edilerek ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne müracaatınız üzerine, vergi dairesince düzenlenen EK:12 bilgi formu ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilecek ve ithalde vermiş olduğunuz teminatın çözümü gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, başvurunuza konu olayda ÖTV iadesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.