Özelge: (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ve ithal edilen ancak üretimin bünyesine girdi olarak girmeyen malın ÖTV uygulaması karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 8-903

14/04/2014

Konu

:

(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ve ithal edilen ancak üretimin bünyesine girdi olarak girmeyen malın ÖTV uygulaması karşısındaki durumu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanız tarafından 4/7/2013 tarihinde ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın ithal edilerek makine, takım, tezgah parçalarının imalatı sürecinde taşlama operasyonunda soğutma ve yağlama malzemesi olarak kullanıldığı dolayısıyla imalat aşamasında ürünün bünyesine girecek bir hammadde niteliği taşımadığı ayrıca firmanızın henüz kapasite raporu ve sanayi sicil belgesine de sahip olmadığı belirtilmekte ve söz konusu kullanıma ilişkin beyanname verilip verilmeyeceği, teminat çözümü işlemlerinin nasıl yapılacağı ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade alınıp alınamayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın yurt içi teslimde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği, 4 üncü maddesinde ise (I) sayılı listedeki mallarda verginin mükellefinin bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu ifade edilmiştir.

            Bununla birlikte Kanunun 16/4 üncü maddesi hükmünce (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınması gerekmektedir. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin açıklamalar bu maddenin verdiği yetkiye istinaden genel olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21, 24 ve 27 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.3.) ve bu Tebliğe 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen 25 ve 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.4.) bölümünde yer almaktadır.

            Bu hükümler uyarınca ithali aşamasında teminat alınan bahse konu mal için vergiyi doğuran olay, ÖTV Kanununun 2/3-a maddesine istinaden teslim sayılan haller kapsamında meydana geleceğinden, bu teslimle ilgili hesaplanan ÖTV'nin beyanı ve ödenmesi gerekmektedir. Bunun üzerine, vergi dairesince (EK:12) bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

            Diğer yandan 9/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 11/10/2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

            Buna göre, 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın doğrudan ithal edilerek imalatta  girdi olarak kullanılması halinde, imalatta kullanılan bu mal için ödenmiş olan ÖTV tutarı ile söz konusu mal için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan listede gösterilen orana göre hesaplanan vergi tutarı arasındaki fark tutarın 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mahsuben veya nakden iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Ancak ilgide kayıtlı özelge talebinize konu olayda, sanayi sicil belgesine sahip olsanız dahi söz konusu malın temizlik, test ve benzeri amaçlarla imal edilen malın bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılmış olması nedeniyle bahse konu Kararname ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade uygulamasından yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.