Özelge: (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilmesi durumunda ÖTV mükellefiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-399.10.11-53

03/05/2011

Konu

:

(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilmesi durumunda ÖTV mükellefiyeti

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan yağlama müstahzarlarından ithal ederek ÖTV kapsamında olmayan malların imalatında kullandığınızdan bahisle, ithal edilen bu ürünlerden dolayı firmanızın ÖTV mükellefiyetinin sürekli yükümlülük mü yoksa ithalatın gerçekleştiği dönemde bildirim şeklinde mi olacağı hususlarında bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan ... tarih ve ... sayılı yazıdan;  şirketiniz adına 2009/1-12 dönemi için Yeminli Mali Müşavir ... tarafından düzenlenen ... tarih ve ... sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tespit Raporunun 31.03.2010 tarihinde dairelerine teslim edildiği, şirketinizce (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların üretim ihtiyacı oldukça ithal edildiği, ithal edilen bu mallara ait Özel Tüketim Vergisi için  Gümrük Müdürlüğüne teminat  verildiği ve  ÖTV yönünden mükellefiyet kaydınızın  bulunmadığı anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV' ye tabi olduğu ve  Kanuna ekli listelerde yer alan malların, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler uyarınca (I) sayılı listede yer alan malların ithali değil yurtiçi teslimleri verginin konusuna girmekte, söz konusu malların ÖTV' ye tabi olup olmadığına karar verebilmek içinse Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. numaralarının bilinmesi gerekmektedir.

ÖTV Kanununun 2/3-a maddesinde, vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı, 3 üncü maddesinde ise,  mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisap ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, (I) sayılı listedeki mallarda verginin mükellefi, bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

Öte yandan Kanunun 16/4 üncü maddesinde, (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu teminatın nasıl alınacağına ve nasıl çözüleceğine ilişkin usul ve esaslar ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.3) ve (16.4) numaralı bölümleri, 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (4.1.2) ve (5.3) numaralı bölümleri ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği'nin (5) ve (6) numaralı bölümlerinde açıklanmıştır.

Buna göre gümrük idaresi tarafından söz konusu mallar için ithalde alınan teminatın, bu malların yurt içinde beyan edilip ödenecek olan ÖTV'sinin yerine geçmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Beyan Esası" başlıklı (12.2) numaralı bölümünde belirtildiği üzere ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadırlar.

14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması ve Sona Ermesi" başlıklı 1 inci bölümünde ise ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin en geç ithal (ÖTV Kanununun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giriş) tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından gerçekleştirilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ÖTV mükellefiyetinizin en geç ithal tarihinde tesisi gerekmekte olup, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemin bulunmaması halinde  dahi bu dönemle ilgili olarak 1 Numaralı ÖTV beyannamesini verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.