Özelge: (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların D.İ.İ.B. kapsamında ithal edilmesi durumunda ÖTV.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-135[08-2008/01]-1385

30/12/2013

Konu

:

(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların D.İ.İ.B. kapsamında ithal edilmesi durumunda ÖTV.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.)  kapsamında  2710.19.93.00.00 G.T.İ.P. numaralı elektrik izolasyonuna mahsus yağın (transformatör yağı) firmanızca ithal edilerek dağıtım ve güç transformatörleri imalatında kullanıldığı ve bu transformatörlerin de ihraç edildiği belirtilerek bu konuyla ilgili ÖTV mevzuatı açısından yükümlülüklerinizin ne olduğu hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, bu listedeki malların ithali ÖTV'nin konusuna girmemekte ve söz konusu mallar açısından ÖTV ithalat vergisi niteliğinde bulunmamaktadır.

            Kanunun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Kanunun 7/7 nci maddesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Bu istisna hükmünde yer alan dahilde işleme rejimine ilişkin ÖTV uygulamalarının açıklığa kavuşturulması amacıyla 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Söz konusu tebliğde yapılan açıklamalara göre; dâhilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkân sağlayan bir rejimdir. ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV' ye tâbi tutulmuştur. Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmektedir. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatı aşamasında vergiyi doğuran olay gerçekleşmediğinden, söz konusu malların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Diğer yandan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu maddede 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer almaktadır.

            Buna göre firmanızca imal edilen trasformatörlerin yurt dışına ihraç edilmesi ya da yurt içinde satılması ÖTV yükümlülüğü açısından bir fark yaratmamakta olup, bu malların imalinde kullanılan  2710.19.93.00.00 G.T.İ.P. numaralı elektrik izolasyonuna mahsus yağa ilişkin ÖTV'nin söz konusu malın üretimde kullanıldığı vergilendirme dönemi itibarıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen malın ithali sırasında alınan teminatın çözümü işlemi ise sözü edilen beyan ve ödemenin yapılması şartıyla  EK:12 bilgi formunun bağlı bulunduğunuz vergi dairesince  düzenlenerek ilgili gümrük idaresine  gönderilmesi üzerine gerçekleştirilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.