Özelge: (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların teminat karşılığı ithal edilerek listelerde yer almayan bir malın imalinde kullanılıp ihraç edilmesi halinde istisna uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 5 GENEL-774

20/06/2011

Konu

:

(I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların teminat karşılığı ithal edilerek listelerde yer almayan bir malın imalinde kullanılıp ihraç edilmesi halinde istisna uygulanıp uygulanmayacağı,

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihracata konu ÖTV'ye tabi olmayan sinek ilacının imalinde kullanılmak üzere ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallarla ilgili olarak gümrük müdürlüğüne teminat verildiği belirtilerek, bu malların imalata sevk edildiği vergilendirme dönemlerinde beyan edilip ödenecek olan ÖTV'sinin indirim veya iadesinin mümkün olup olmadığının, söz konusu imal edilen malın ihraç edileceği hususu da göz önünde bulundurularak, tarafınıza bildirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

             4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuştur. Kanunun 2/3-a maddesine göre vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayıldığı hükme bağlanmıştır. ÖTV Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmekte olup, söz konusu malların ithali sırasında ÖTV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir.

             Ayrıca Kanunun 16/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınmaktadır. Söz konusu teminatın alımı ve çözümüne ilişkin açıklamalar; 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.3.) ve (16.4.) bölümleri, 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (4.1.2.) ve (5.3) numaralı bölümleri ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği'nin (5.) ve (6.) bölümlerinde yapılmıştır.

             Yukarıda yer alan tüm bu açıklamalar çerçevesinde; yurt içerisinde ÖTV'ye tabi olmayan ürünlerin imalinde kullanılmak üzere ithal edilen ÖTV'ye tabi (I) sayılı listede yer alan mallar açısından vergiyi doğuran olay, ÖTV Kanunun 2/3-a maddesine göre teslim sayılan hal kapsamında söz konusu malların imalatta kullanılmasıyla gerçekleştiğinden, imalatı gerçekleştiren ÖTV mükellefleri tarafından ilgili vergilendirme döneminde bu kullanıma ilişkin verginin, vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, ithalat sırasında verilen teminat, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.4./j) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde çözülecektir.

             Öte yandan ÖTV Kanununun 5 inci maddesinde ihracat istisnası hükümleri düzenlenmiş olup, yurt dışındaki bir müşteriye teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olan mallar ÖTV'den istisna edilmiştir. Söz konusu madde hükmünde ayrıca, ihraç edilen ÖTV'ye tabi malların alış faturaları veya benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatçıya iade edileceği ve Maliye Bakanlığının ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (5.1.2.) bölümünde düzenlenmiştir.

             Buna göre, ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. İmal edilerek ihracata konu olan ÖTV'ye tabi malın bünyesine giren verginin iadesi ise mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca ÖTV mevzuatında bu vergiye tabi olmayan malların imalatında kullanılan mallar için ödenecek verginin iade edilmesine yönelik bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu nedenle, şirketinizin ihraç edeceği ÖTV'ye tabi olmayan sinek ilacının imalatında kullandığı mallar nedeniyle ödeyeceği ÖTV'nin iadesi söz konusu olmayacaktır.

             Diğer yandan ÖTV Kanununun 9 uncu maddesinde; ÖTV'ye tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenecek vergiden indirileceği hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (14.) bölümünde düzenlenmiştir.

             Bu itibarla, ihracata konu ÖTV'ye tabi olmayan sinek ilacının imalinde kullanılan mallar için ödenecek olan ÖTV'nin, ihraç edilen mallar için hesaplanıp ödenecek ÖTV söz konusu olmayacağı için indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır. ÖTV mevzuatında bu kapsamda indirilemeyen ÖTV'nin iade edilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu verginin maliyetunsuru  olarak dikkate alınması gerekeceği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayıl�� Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.