Özelge: (I) sayılı liste dışında bulunan malın sonradan (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi durumunda tecil-terkin uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-8-24

06/07/2010

Konu

:

(I) sayılı liste dışında bulunan malın sonradan (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi durumunda tecil-terkin uygulaması

 

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Başkanlığımızın ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Eylül/2008 döneminde ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin dışında yer alan 3403.19.99.00.00 G.T.İ.P. numaralı malı üretmek üzere (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları söz konusu Kanunun 8/1 inci maddesi çerçevesinde tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanmak üzere satın aldığınız ancak bu malları kullanarak üretilen bahse konu malın 5838 sayılı Kanunla 28/2/2009 tarihinden itibaren (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmiş olması nedeniyle tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda tereddüte düştüğünüz anlaşılmaktadır.

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'sinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının, teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde ise, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu maddede belirtilen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1) bölümünde yer almaktadır.

Tebliğin (9.1/a) bölümünde tecil-terkin uygulamasından "sanayi sicil belgesi"ni haiz imalatçıların yararlanabileceği ifade edilerek bu uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithalatçılardan veya rafineriler dahil imalatçılardan alımında, ekte bir örneği olan (EK: 2) "Talep ve Taahhütname" ile birlikte sanayi sicil belgesinin noter veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bir örneğini ÖTV mükellefine verecekleri ifade edilmiştir.

Tebliğin 12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (9.1/e) bölümünde ise (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinin doğrudan imalatçılar tarafından yapılması ve imalatçının bu ürünleri (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanacağını Tebliğ ekinde yer alan formu (EK:14) vermek suretiyle beyan etmesi halinde, gümrük idaresi tarafından, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği ÖTV tutarı kadar teminat alınacağı açıklanmıştır.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan malların tecil tarihini veya bu kapsamda ithal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması ve bu kullanımın yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporuyla tevsik edilmesi zorunludur. Bunun üzerine söz konusu uygulama kapsamında tecil edilen vergiler terkin edilecek ve alınan teminatlar çözülecektir.

Diğer taraftan 28/2/2009 tarih ve 27155 (1 inci mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı kanun ile daha önce ÖTV'ye tabi olmayan yağlama müstahzarları ve müstahzarlar için katkılar,4760 sayılı ÖTV Kanununun (I) sayılı Listesinin (B) cetveline G.T.İ.P. numaraları itibariyle eklenmiştir.

Bu bağlamda 5838 sayılı kanunun yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar ÖTV'ye tabi olacaklar ve bu malların imalinde kullanılan mallar için ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasından yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

Ancak yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde yağlama müstahzarı ve müstahzar katkıların imalinde kullanılmak üzere talep ve taahhütname verilmek suretiyle 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere satın alınan veya ithal edilen malların; bu Kanunun yayımı tarihinden sonra söz konusu uygulama kapsamında kullanılmaları halinde, verilen talep ve taahhütnameler nedeniyle kazanılan yasal bir hak mevcut olduğundan, tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan ÖTV Kanununun 9 uncu maddesinde ÖTV'ye tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak söz konusu olayda 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere yurt içerisinden ÖTV'li mal satın alan şirketinizin, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki kullanımları için daha önce vermiş olduğu talep ve taahhütnameleri gereğince uygulamadan yararlanmaya devam edeceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu Kanunun yürürlük tarihinden önceki uygulamalarının geçerli olduğu kabul edileceğinden, yukarıdaki hüküm çerçevesinde indirim müessesesinden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.