Özelge: Hurda metal teslimlerinde KDV ve tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

16700543-130-27

17/07/2014

Konu

:

Hurda metal teslimlerinde KDV ve tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı talep formunuzda, metal hurda alışı yaptığınızı, almış olduğunuz hurdaların genelde oto hurdası olduğu; almış olduğunuz hurdalardan çıkan yedek parçaların (çıkma yedek parçaların) satışında KDV uygulanıp uygulanmayacağı, almış olduğunuz hurdalardan işe yaramayan diğer hurda olarak satılan hurdanın tesliminde KDV uygulanıp uygulanmayacağı, eğer satışlarınızda istisnadan vazgeçip KDV uygularsanız tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı, alışlarınızda istisnadan vazgeçip tevkifat uygulanmış malların satışında KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında bilgi verilmesi istenilmektedir.

             KDV Kanununun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV'den istisna olduğu,

             18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri; bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması gerektiği; mükellefiyetin devam etmekte olan işlemleri kapsamadığı,

             18/3 üncü maddesinde, istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetlerinin talep tarihinden itibaren tesis olunacağı; bu şekilde mükellef olanların üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacakları, mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetin yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Diğer taraftan, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Hurda ve Atık Teslimi" başlıklı bölümünün (I/C-2.1.3.3.3.2) kısmında;

             "Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade etmektedir.

             Hurda kavramında işaret edilen genel anlam çerçevesinde;

            - Demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller,

            - Bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları,

            - İmalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler,

            - İzabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları,

            ve benzerleri "hurda metal" kabul edilir." açıklamaları yapılmıştır.

             Tebliğin "I/C-2.1.3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı bölümünde, " Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi gereğince KDV'den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.

             İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." açıklamasına yer verilmiştir.

             Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalara göre;

             1. Hurda araçların parçalanması sonucu ortaya çıkan ve kullanılabilir durumda bulunan yedek parçaların (çıkma yedek parçaların) satışı hurda kapsamında değerlendirilmediğinden, bu parçaların teslimi genel oranda ( % 18) KDV'ye tabi olacaktır.

             2. Hurda metal teslimleri Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında KDV'den istisnadır. Ancak, Kanunun 18 inci maddesine göre istisnadan vazgeçmeniz halinde hurda metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam teslimleriniz genel oranda ( % 18) KDV'ye tabi olacaktır.

            İstisnadan vazgeçmeniz halinde, alımlarınızın KDV'ye tabi olup olmadığına ve tevkifat uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın bu teslimleriniz nedeniyle hesaplanan KDV, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.3.1) bölümüne göre alıcılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.