Özelge: Hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin daha sonraki dönemlerde indirim konusu yapılıarak iade alınıp alınamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-487-48

08/06/2011

Konu

:

Hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin daha sonraki dönemlerde indirim konusu yapılıarak iade alınıp alınamayacağı

 

 

İlgide  kayıtlı özelge talep formu ile ... Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştığınızı, 2010/Ocak ayından itibaren bireysel emeklilik sistemine katıldığınızı ve aylık 725 TL tutarında katkı payı ödemesine başladığınızı, ödemelerinizi müteakiben mutemetlik işlemlerinizin sigorta şirketi tarafından takip edileceğinin taahhüt edildiğini, ancak  sigorta şirketinin bildirimde bulunmaması nedeniyle 2010/Şubat, Mart ve Nisan ayları ile ilgili ücret tahakkuku yapılırken, bu indirimlerin yapılmadığını öğrendiğinizi belirterek, anılan dönemlere ait katkı payı ödemelerine ilişkin belgeleri ibraz etmeniz halinde katkı paylarına isabet eden gelir vergisinin tarafınıza iade edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61 inci maddesinde ücretin tarifi yapılmış olup, 63 üncü maddesinde ise, ücretin gerçek safi değerinin işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından maddede sayılan  indirimler  yapıldıktan sonra kalan miktar olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde;

" Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 256 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "3. Katkı Payı ve Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem" başlıklı bölümünde:

"Katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Gelir vergisi uygulamasında vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Bununla birlikte, tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılmakta ve kesilen vergiler gelir vergisinin yerine geçmektedir. Buna göre, yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

.........

Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedir. Ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı payları, prim ve katkı payı ödeme belgesinin primin ve katkı payının ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla oransal ve mutlak sınırlamalar çerçevesinde izleyen aylara (bir sonraki aya) ait ücretlerin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınabilecektir."     

açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, bireysel emeklilik sisteminde ödenen katkı paylarının gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için gelirin elde edildiği ayda katkı payının ödendiğinin belgelendirilerek işverene ibrazı gerekmekte olup, daha sonra katkı paylarına ilişkin ödeme belgelerinin işveren kuruma ibraz edilmesi suretiyle, geçmişe yönelik olarak iade talebinde bulunulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.