Özelge: Hisse senedi iktisap tarihi ve endeksleme uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-120.07.01-780

16/08/2012

Konu

:

Hisse senedi iktisap tarihi ve endeksleme uygulaması hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; değeri 497.600,00.-TL. olan 4976 adet Ltd. Şti. hissesinizi 05.10.2011 tarihinde 800.000,00.-TL. bedelle sattığınız, ilk defa 24.03.1997 tarihinde yapılan hisse devri sonucu 7 adet hisseye 175,00.-TL. ödemek suretiyle şirkete ortak olarak katıldığınız, 18.05.2000 tarihinde şirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla hisselerinizin 280 adet ve 28.000,00.-TL. olduğu, 23.12.2003 tarihinde yapılan hisse devri sonucu diğer ortaklardan devraldığınız 360 adet ve 36.000,00.-TL. olan hisseleriniz ile birlikte şirketteki toplam hissenizin 640 adet ve 64.000,00-TL. olduğu, şirketin 06.07.2007 tarihinde kar yedeklerini kullanmak suretiyle sermaye artırımına gitmesi üzerine 4.336 adet 433.600,00.-TL. hisse daha alarak toplam hisse tutarınızın 4976 adet ve 497.600,00.-TL. olduğunu belirterek, sahibi bulunduğunuz hisselerin maliyet bedelini endekslerken her birini iktisap tarihine göre ayrı ayrı mı yoksa toplam üzerinden mi endeksleyeceğiniz ile maliyet bedeli endekslemesi yaparken ÜFE oranlarını mı yoksa TEFE oranlarını mı dikkate alacağınız hususlarındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80'inci maddesinde;

            "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

            ... ...

            4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

            ... ...

            Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

            Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2011 tarihinden itibaren 8.000 TL.)Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

            ... ..."  hükmü yer almaktadır.

             Aynı Kanunun "Safi Değer Artışı" başlıklı 81'inci maddesinde ise,

            "Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hâsılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.

            ... ...

            Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. (5281 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere eklenen cümle. Yürürlük; 01.01.2006) Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır."  hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan 5479 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesine 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen fıkrada, vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresinin "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibaresinin "ÜFE" olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, 01/01/2006 tarihinden önce iktisap ettiğiniz hisselere ilişkin endekslemede her bir hisse için elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyatları genel endeksi (TEFE), 01/01/2006 tarihinden sonra sermaye artırımı nedeniyle sahip olduğunuz hisse senetlerine ilişkin endekslemede ise her bir hisse için maliyet bedeli artış oranının % 10 veya üzerinde olması şartıyla, senetlerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen üretici fiyatları genel endeksi (ÜFE) dikkate alınacaktır.

            Bu çerçevede, söz konusu hisselere ilişkin safi değer artışı kazancı, her bir hissenin elden çıkarılması karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan hisselerin ayrı ayrı iktisap tarihinden elden çıkarma tarihine kadar yapılan endeksleme suretiyle tespit edilen maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve uhdenizde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

            Ayrıca, vergiye tabi değer artışı kazancınızın hesaplanmasında mükerrer 80'inci maddede yer alan istisna tutarının da dikkate alınacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.