Özelge: Hibe yolu ile iktisab edilen vakıf adına kayıtlı gayrimenkullerin yeni kurulan üniversiteye hibe edilmesinin veraset ve intikal vergisi ile tapu harcı muafiyeti karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ-59.M-2011-12-1156

21/12/2011

Konu

:

Hibe yolu ile iktisab edilen vakıf adına kayıtlı gayrimenkullerin yeni kurulan üniversiteye hibe edilmesinin veraset ve intikal vergisi ile tapu harcı muafiyeti karşısındaki durumu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, hibe yolu ile iktisab edilen ve vakfınız adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerin yeni kurulan ... Üniversitesine hibe edileceğinden bahisle, veraset ve intikal vergisi ile tapu harcından muaf olup olmadığınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 57'nci maddesinde; tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu kadastro harçlarına tabi olduğu, (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 4'üncü maddesinde; gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden harca tabi olduğu, 58 inci maddesinde tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise,  mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenlerin ödeyeceği hususu düzenlenmiştir.

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56'ncı maddesinin (b) bendine göre, "Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar." hükmü, Ek-7'nci madddesinde de, "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar." hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunun "Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler" başlıklı 59'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; Genel ve özel bütçeli idarelerle, İl özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

             6114 sayılı Kanunun 12'nci maddesi ile 2809 sayılı Kanununa eklenen Ek 139'uncu maddesinde; Ankara'da ... tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip ... adıyla bir vakıf üniversitesi kurulduğu, belirtilmiştir.

            Buna göre, vakfınız adına kayıtlı gayrimenkullerin yeni kurulan ... Üniversitesine hibe edilmesi nedeniyle, yapılacak işlemlerin mükellefi ... olması sebebiyle, 2547 sayılı Kanun ve 492 sayılı Kanunun 59/I-a bendi hükmü gereğince tapuda adı geçen Üniversite lehine yapılacak tescil işlemleri sırasında tapu harcı aranmayacaktır.

            Öte yandan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 5'inci maddesinde, ivazsız intikallerde verginin mükellefinin ivazsız bir tarzda mal iktisabeden kişinin olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 3'üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmış, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan ve hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, Kanunun 3'üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarında sayılan kurum, kuruluşlar ve teşekküller kendilerine yapılacak bağış ve yardımlar dolayısıyla veraset ve intikal vergisinden muaftır.

            Bu itibarla,  söz konusu gayrimenkullerin vakfınız tarafından T ... Üniversitesine hibe edilmesi durumunda, veraset ve intikal vergisi mükellefi olan Üniversitenin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.