Özelge: Hazır Yem İmalatında Kullanılan Pelet Presi Diskinin Amortisman Oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

48349025-VUK-2-1266-51

14/04/2014

Konu

:

Hazır Yem İmalatında Kullanılan Pelet Presi Diskinin Amortisman Oranı

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talebinizde, çiftlik hayvanları için sıkıştırılmış toz ve pelet şeklinde hazır yem imalatında kullanmış olduğunuz pelet presi diskinden ayrılacak amortisman oranı konusunda görüş talep edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde hüküm altına alındığı üzere, maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade etmektedir.

            Öte yandan, mezkur Kanunun,

            269 uncu maddesinde; "İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.

            Bu kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:

            1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;

            2. Tesisat ve makinalar;

            3. Gemiler ve diğer taşıtlar;

            4. Gayrimaddi haklar."

            272 nci maddesinde "Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.

            (Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)

            ...

            Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir."

            hükümleri yer almaktadır.

            Diğer taraftan, mezkur Kanunun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü mevcuttur.

            Anılan Kanunun 315 inci maddesine göre de, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

            Bu itibarla, gayrimenkuller ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin aktife alınmalarından sonra yapılan harcamalar niteliğine göre maliyet bedeline dahil edilir veya gider olarak kaydedilirler.

            Buna göre, iktisadi kıymetin kullanım ömrünü değiştirmeyen ve normal fonksiyonunu devam ettirmek için yapılan giderlerin maliyete eklenmesi gerekmemektedir. Ancak, gider yapılmadığı takdirde iktisadi kıymet bir hurda niteliği gösterecekse bu takdirde yapılacak giderin maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir.

            Bu çerçevede, işletmenizde hazır yem imalatı için kullanılan pelet yem makinesinin, pelet presi diskinin ömrünü tamamlaması neticesinde ana işlevini yerine getiremeyeceği, kullanılamaz hale geleceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, pelet presi diski için yapılacak giderlerin iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi ve aktifleştirildikleri yıldan başlayarak iktisadi kıymetin kalan ömrüne göre belirlenen oran ve süreye göre amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.