Özelge: Hava taşıtı alımında KDV istisnası ve giderlerinin indirimi

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

93767041-125[6(40/5)-2012/9]-165

21/08/2013

Konu

:

Hava taşıtı alımında KDV istisnası ve giderlerinin indirimi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin asıl faaliyet konusunun liman işletmeciliği olmakla birlikte yolcu ve yük taşıma amaçlı hava taşıtlarının alımı, satımı, bakımı, acentelik hizmetleri faaliyetinin de şirketinizin ana faaliyet kollarından olduğu belirtilerek işletmenizin aktifine kayıt edip kiraya vereceğiniz hava taşıtına ait amortisman gideri, sigorta gideri ve araca ait motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt için yapılan tamir bakım masraflarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile söz konusu hava taşıtının alımında KDV istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.

            Kurumlar Vergi Kanunu Yönünden:

            Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirileceği belirtilmiş olup aynı maddenin (7) numaralı bendinde ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların safı kurum kazancının tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun "Kabul edilmeyen indirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ise kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu denkiz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve bu taşıtlara ilişkin amortismanların safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde "Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları Gelir ve Kurumlar Vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez."hükmü bulunmaktadır.

            Şirketiniz ana sözleşmesinin incelenmesinden ve özelge talep formunda şirketinizce de belirtildiği üzere, esas faaliyet konularınızın arasında yolcu ve yük taşıma amaçlı hava taşıtlarınızın alımı, satımı, bakımı ve acentelik hizmetlerine yer verilmekle birlikte fiilen iştigal ettiğiniz esas faaliyet konunuzun liman işletmeciliği olduğu anlaşılmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; liman işletmeciliği faaliyeti ile uğraşan şirketinizin satın alarak aktifine kaydetmeyi planladığı hava taşıtına ait giderlerin, bu işin ana faaliyet konusu olmaması nedeniyle kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir."

            Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

            KDV Kanununun 1/1 maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 3 üncü fıkrasının (f) bendinde ise Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin de vergiye tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 13/a maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;

            - İstisnanın uygulanabilmesi için teslimin, faaliyetleri sözü edilen araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılması gerektiği, araçların özel mülk olarak iktisap edilmesi ve kullanılması halinde araçların tesliminde istisna uygulanmayacağı,

            - Araçların bir iktisadi işletme için iktisap edilmesi halinde ise mükellefin iştigal konusuna bağlı olarak aracın kullanım şekline bakılacağı; aracın işletme yöneticisi ve personelinin veya işletmesiyle ticari ilişkide bulunan alıcı ve satıcıların taşınması gibi amaçlarla kullanılması halinde istisna uygulanmayacağı,

            - Aracın, bedel karşılığı; yük ve yolcu taşımak, reklam hizmeti vermek, ilaçlama yapmak vb. faaliyetlerde bulunmak veya bu amaçlar için kiralanmak suretiyle kullanılması ve bu faaliyetlerin de işletmenin asli iştigal konuları arasında yer alması halinde istisna uygulanabileceği, bu faaliyetlerle mutat ve sürekli olarak uğraşılmasının şart olduğu, iştigal konuları arasında gösterilseler bile bu faaliyetlerin hiç icra edilmemesi ya da arızi olarak icra edilmesi halinde, araçların tesliminde katma değer vergisi uygulanacağı,

            - İşe yeni başlayacak olanlar ile bu faaliyetleri yeni icra edecek olanlara istisna uygulanabilmesi için, sayılan faaliyetlerin iştigal konuları arasında yer alması, faaliyetin gerektirdiği organizasyonun kurulmuş olması ve zorunlu resmi işlemler için yetkili mercilere  yazılı olarak başvurulmasının gerekli olduğu,

            belirtilmiştir.

            Buna göre, satın alınacak hava taşıtının şirketinizin ana faaliyeti doğrultusunda kullanılacağı ve kiraya verilmek suretiyle işletileceği konusunda gerekli belgelerin veya zorunlu işlemler için yetkili mercilere başvurulduğuna dair belgelerin şirketinizin bağlı olduğu vergi dairesine ibraz edilmesi halinde taşıtın alınması sırasında KDV Kanununun 13/a maddesi hükmü uyarınca istisnadan yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.