Özelge: Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilecek malın KDV Kan. 11/1-c maddesi kapsamında alımının yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.11-1740

04/11/2013

Konu

:

Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilecek malın KDV Kan. 11/1-c maddesi kapsamında alımının yapılıp yapılamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilecek malın Katma Değer Vergisi Kanununun (KDV) 11/1-c maddesi kapsamında ihraç edilmek kaydıyla alımının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

            3065 Sayılı KDV Kanununun,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

            -11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı ve söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde de, tecil edilen verginin terkin olunacağı,

             -12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

a)Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi gerektiği,

b)Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulacağı,

            hüküm altına alınmıştır.

            27 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin A/7 bölümünde, tecil terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacağı, diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, imalatçıların ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil-terkin işleminin uygulanmayacağı açıklanmıştır.

             2007/11864 Karar Sayılı Hariçte İşleme Rejimi (HİR) Kararı'nın, "hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller" başlıklı 5 inci maddesinde; HİR'nin; ihracının, ihracat vergisi iadesini gerektiren serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda;

            -HİR kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulacak geçici ihracat eşyasının, Türkiye'den, INF 2 bilgi formu düzenlenerek üçüncü ülkelere işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere gittiği ve işlenmiş eşyanın Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasında, kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetine tabi tutularak serbest dolaşıma girebileceği,

            -Üçgen trafik kapsamında INF2 bilgi formu kullanılmak suretiyle eşyanın Türkiye veya Toplulukta ithal işlemleri tamamlanarak gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ile resimleri tahsil edilerek serbest dolaşıma girmesi halinin kati ihracat olmadığı,

            -HİR'nin, ihracı ödenmiş vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan ve ihracat vergisi iadesini gerektiren serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanamayacağı,

            ifade edilmiştir.

                     Öte yandan, tecil-terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanmaktadır. Diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekmektedir. İmalatçıların ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, firmanızın Türkiye'deki imalatçılardan KDV ödeyerek aldığı kumaşı HİR kapsamında yurt dışındaki fason üreticilerine göndermek suretiyle konfeksiyon haline getirdiğiniz (gömlek, bluz, pantolon v.b.) ürünleri INF 2 belgesi ve üçgen trafik uygulaması ile yurda geri getirmeden başka bir Avrupa Birliği ülkesine gönderilmesi işlemi; ihracatta vergisi iadesini gerektiren veya vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanması mümkün bulunmayan bir işlem olması sebebiyle, söz konusu kumaşların yurt içinden firmanıza tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesinde yer alan tecil-terkin sistemi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız h��linde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.