Özelge: GVK'nun Geçici 61 inci maddesine istinaden tevkifata tabi tutulmuş kazanç üzerinden kar dağıtımı nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[15-18/4]-E.25658

17.01.2019

Konu

:

GVK'nun Geçici 61 inci maddesine istinaden tevkifata tabi tutulmuş kazanç üzerinden kar dağıtımı nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı

 

  

İlgi

:

16.03.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

-… % 100 paylı bağlı ortaklığı olan şirketinizin 2016 hesap döneminde … TL tutarında kar elde ettiği, söz konusu tutar üzerinden Türk Ticaret Kanununun (TTK) 519/1. maddesi uyarınca … TL 1. tertip genel kanuni yedek akçe ayırdığı, kanuni yedek akçe düşüldükten sonra geriye kalan … TL tutarında ortaklarınıza dağıtılabilir bir kar oluştuğu, holding statüsünde olmanız nedeniyle dağıtılacak tutar üzerinden TTK'nın 519/4. maddesi uyarınca 2. tertip yedek akçe ayrılamadığı, 1. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan … TL'nin … TL'sinin dağıtımının öngörüldüğü,

- 2016 hesap döneminde … TL iştirak kazancı elde ettiğiniz ve söz konusu dönem iştirak kazancınızın … TL'lik kısmının … A.Ş.'nin … iştiraki ve … A.Ş.'den…  gelen ve üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61. maddesi uyarınca % 19,8 oranında tevkifat yapılmış tutar olduğu belirtilerek,

2016 yılı karından dağıtımına karar verilen ….TL'nin Gelir Vergisi Kanununun  geçici 61. maddesi uyarınca % 19,8 oranında tevkifata tabi tutulması, …TL'lik kazancınızın altında olması ve dağıtım tutarının bu kaynaktan yapılması nedeniyle, …'a dağıtılacak bu tutar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6/b-i bendinde; tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) tevkifat yapılması hüküm altına alınmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

"Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında vergi kesintisi yapılır."

hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesinde;

"Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç) yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır."

hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanunun Geçici 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; kurumlar vergisi mükelleflerinin Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulmuş kazançlarının dağıtımı halinde 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılmayacağı; dördüncü fıkrasında ise kurumlar vergisi mükelleflerinin doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının dağıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kişilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve (3) numaralı fıkra hükümlerinin uygulanacağı, hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "15.6.3. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 62 nci maddesi uygulaması" başlıklı bölümünde;

"Söz konusu geçici maddede yer alan düzenleme uyarınca, kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kârlarının dağıtımı halinde, bu kâr payları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Aynı şekilde 1/1/1999 ve 31/12/2002 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununa 4842 sayılı Kanunla eklenen geçici 61 inci madde kapsamında vergi kesintisine tabi tutulacak kazançların dağıtılması halinde ayrıca vergi kesintisi yapılmayacaktır."

Aynı Genel Tebliğin "15.6.5. İstisna kazançların vergi kesintisi karşısındaki durumu" başlıklı bölümünde ise;

"4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile kurumların istisna kazançları ile normal kazançları ayrımına son verilmiş, vergi kesintisi kazancın istisna olup olmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı hale getirilmiştir. İstisna kazançlar üzerinden prensip olarak kesinti yapılmayacak ancak, bu kazançların kâr dağıtımına konu edilmesi halinde bu kâr paylarından vergi kesintisi yapılacaktır.

4842 sayılı Kanunla getirilen vergileme rejimi, prensip olarak istisna kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmamasını öngörmekle birlikte, aynı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 61 inci madde ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların vergilendirilmesine yönelik olarak özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, madde kapsamında bulunan yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında vergi kesintisi yapılmaya devam olunacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıdaki yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesi hükmü uyarınca, yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden yapılan %19,8 oranındaki gelir vergisi tevkifatı bu kazanç üzerinden yapılan nihai bir vergileme olup, bu kazancın dağıtımı halinde dağıtılan bu kazanç üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

Dolayısıyla, iştirak kazançlarınızın Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulan kısmının şirketiniz tarafından dağıtımına karar verilmesi halinde, dağıtılan bu kazanç üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 62 nci maddesi hükmü gereğince, vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.