Özelge: GSM operatörlerine ait ön ödemeli hatlara ilişkin yapılan kontör satışından alınan işlem bedeli için gün sonunda alınan raporlara istinaden muhtelif müşteriler ibareli fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--312

04/03/2013

Konu

:

Kioks sistemi kullanılmak suretiyle yapılan kontör satışlarına istinaden gün sonunda muhtelif müşteriler adı altında toplu fatura tanzim edilip edilemeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ülkemizde faaliyette bulunan GSM operatörleri ile bir sözleşme çerçevesinde mağaza, market, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kiosk olarak adlandırılan elektronik makineler aracılığı ile nakit para karşılığı kendi nam ve hesabınıza ön ödemeli telefon hatlarına ait kontörlerin satışını yaptığınız, bu işlemde GSM operatörüne nakden veya hesaben ödeme yapıldığında GSM operatörünün elektronik kayıt sistemi ile cihaza kontör yüklediği ve fatura düzenlediği, yüklenilen kontörlerin elektronik makine aracılığı ile nihai tüketiciye satışı yapıldığında tarafınızca kontör bedeline ilaveten 1 TL işlem bedeli alındığı belirtilerek, yapılan işlemlerin gün sonunda alınan raporlara istinaden muhtelif müşteriler adı altında belgelendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Faturanın Tarifi" başlıklı 229'uncu maddesinde; faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hükmedilmiştir.

            Anılan Kanun'un 231/5'inci maddesi hükmüne göre, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlemeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanun'un 232'nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 385 sıra  No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "2-Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni" başlıklı bölümünde;

            "a) Otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet satışlarının, anılan makinelerin aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, Tebliğ'in bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

            - Söz konusu makinelerle yapılan mal veya hizmet satışlarına ilişkin bilgiler, makinenin hafızasından silinemeyecek ve değiştirilemeyecek bir şekilde kaydedilecektir.

            - Kaydedilen bilgilere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılamayacaktır.

            -  Gün sonunda makineden günlük satış raporu alınabilecektir.

            Bu şartların sağlanması durumunda malın satışı veya hizmetin verilmesi anında Vergi Usul Kanunundu yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak gün sonlarında makineden alınacak raporlara istinaden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

            b) Otomatik satış makinelerinin yukarıda sayılan şartları taşımaması ve herhangi bir düzeneğinin olmaması nedeniyle satışın para atılmak suretiyle yapılması halinde, malın sevk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde satılan malları içerecek şekilde "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            Her iki halde de, söz konusu otomatik satış makinelerine yerleştirilmek üzere taşınan mallar için "muhtelif müşteriler" ibareli sevk irsaliyesi düzenlenecek ve yukarıda bahsi geçen şekilde düzenlenecek faturalar ile irtibatlandırılacaktır.

            c) Sadece hizmet sunan makinelerde yukarıda bahsedildiği şekilde düzeneğin olmaması durumunda ise gün sonunda cihazda birikmiş paranın sayılarak toplam hasılat tutarı üzerinden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

            Ayrıca, söz konusu makineleri farklı işyerlerine yerleştirmek suretiyle komisyon ödenmesi karşılığında komisyon tutarını gösterir faturanın düzenleneceği ise tabiidir." açıklamaları yer almaktadır.

            Bu itibarla, özelge talep formunuzda belirtilen kontör satışında kullanılacak elektronik makinelerin 385 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "2-Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni" başlıklı bölümünde yazılı nitelikleri taşıması durumunda, yapılan işlemin telekomünikasyon sektörü ile ilgili mevzuata uygun olması koşulu ile gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli tek fatura düzenlemeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.