Özelge: GMSİ mükellefinin, bir protokol çerçevesinde üniversitenin serbest kullanımına bırakılmak üzere yaptırdığı gayrimenkul inşaatı için, yapılan harcamaların hangi yıl indirim konusu yapılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1350

19/08/2011

Konu

:

GMSİ mükellefinin, bir protokol çerçevesinde üniversitenin serbest kullanımına bırakılmak üzere yaptırdığı gayrimenkul inşaatı için, yapılan harcamaların hangi yıl indirim konusu yapılacağı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ..... Üniversitesine, genel çerçevesi karşılıklı yapılacak protokole bağlanmak kaydıyla, yapımını ve tüm masraflarını bizzat üstleneceğiniz, inşaat bitiminde de ilgili kamu kuruluşunun serbest kullanımına bırakacağınız bir gayrimenkul bağışlamak istediğinizi, gayrimenkule ait inşa süresinin 1 yıldan uzun olacağı belirtilerek, gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla vereceğiniz gelir vergisi beyannamesinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca indirilebilecek bağış ve yardımlar kapsamında, anılan inşaat için yapılan harcamaların yapıldığı yılda mı yoksa, inşaatın bittiği ve bağışlandığı yılda mı  indirim konusu yapılacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddenin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun "Mali Kolaylıklar" başlıklı 56'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan malî muafiyetler, istisnalar ve diğer malî kolaylıklardan aynen yararlanacakları, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanun'ları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde; "5904 sayılı Kanunla 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "nakdî" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve ileri teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca,  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "10.3.2.2.4. Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde,  "Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir." açıklaması yapılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversiteler bünyesinde yer alacak ve üniversitenin tüzelkişiliği adına yapılacak olan her türlü nakdi ve ayni bağışların tamamı, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla gelir vergisi matrahının ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Buna göre,  üniversite veya kamu arazisi üzerine yaptırmanız halinde,  protokol çerçevesinde yapımını ve tüm masraflarını bizzat üstleneceğiniz, inşaat bitiminde de üniversitenin serbest kullanımına bırakacağınız gayrimenkule yönelik harcamaların yapıldığı yıla ilişkin gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla vereceğiniz gelir vergisi beyannamelerinizde indirim olarak dikkate alınabilmesi mümkündür.

Öte yandan söz konusu gayrimenkulü kendi arsa veya arazinizin üzerine yaptırmanız halinde,  buna yönelik harcamalar gayrimenkul inşaatının bitirilip üniversiteye teslim edildiği yıla ilişkin gelir vergisi beyannamenizde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Ancak, bağışın yapıldığı dönemde bağışı yapanların faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olması veya gelirin veya kurum kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen söz konusu bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.