Özelge: Giriş Bileti karşılığı verilen hizmetlerde ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.

 

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

13334133-ÖKCHK-14

22.10.2013

Konu

:

Giriş bileti karşılığı verilen hizmetler hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz, şirketinizin faaliyet konuları kapsamında Çevre Orman ve Su İşleri Bakanlığından ihale usulü kiraladığınız Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı işletmeciliğini yürüttüğünüz, Bakanlık tarifesiyle giriş ücreti tahsilatı ile büfe satışlarına Ocak 2010 tarihinden itibaren yazar kasa fişi düzenlediğiniz belirtilerek, Orman ve Çevre Bakanlığı Düzce Şubesi'nin ... tarih ve ... sayılı yazılarına istinaden, giriş ücretleri için yazar kasa fişi düzenlemenizin uygun olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşünün istendiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 227 inci maddesinde "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir..." denilmiştir.

            Aynı Kanunun 233 üncü maddesinde de birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışlar ve yaptıkları işlerin bedellerinin, perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik olunabileceği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/3. Maddesinde "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

            Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak 2 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 2. bölümünde, giriş bileti karşılığında verilen hizmetlerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakıldığı açıklanmıştır.

            Öte yandan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabi olacağı; 21 inci maddesinde de, eğlence vergisinin kapsamına giren yerler belirtilmiş ve I inci fıkrasının 5 numaralı bendi ile sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden yüzde 20 nispetinde eğlence vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

            2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci maddesinin (c) fıkrasında tabiat anıtının; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçaları olduğu hükmü yer almaktadır.

            Bu hükümlere göre, milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçası kapsamında olan ve girişi ücreti ilgili Bakanlıkça belirlenen tarife üzerinden tahsil edilen tabiat anıtı işletmeciliği faaliyeti 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle belirlenen eğlence faaliyetleri kapsamında değerlendirilmeyeceğinden söz konusu yere girişte alınan bedel üzerinden eğlence vergisinin hesaplanmaması gerekmektedir.

            Ancak, anılan şirket tarafından 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan eğlence faaliyetleri kapsamında faaliyette bulunulması halinde, bu faaliyetleri nedeniyle eğlence vergisi aranılacağı tabiidir.

            Buna göre, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı İşletmeciliğinin faaliyet konusu olan ören yerine girişlerin, 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle belirlenen eğlence faaliyetleri kapsamında değerlendirilmeyeceğinden ve eğlence vergisi de hesaplanmayacağından, bahse konu yere girişte ilgili Bakanlık tarifesine göre alınan giriş ücretlerinin, büfe işletmesinden müşterilerinize yapılan perakende nitelikli satışlarınızın belgelendirilmesinde kullandığınız ödeme kaydedici cihazı kullanarak bu cihazdan çıkan fişlerle belgelendirilmeye devam etmenizde bir sakınca bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.