Özelge: Gemilere verilen ve acenteye fatura edilen teslim ve hizmetlerin yurtdışına fatura edilmesi halinde ihracat istisnası

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

26468226-621-49-2011-63

08/07/2013

Konu

:

Gemilere verilen ve acenteye fatura edilen teslim ve hizmetlerin yurtdışına fatura edilmesi halinde ihracat istisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Karadeniz Bölgesinde gemilere ve gemi personeline hizmet veren firmanız Samsun şubesinin, acenteliğini yaptığınız gemiler için liman işletmelerinden aldığı, ISPS (liman güvenliği), kantar (gemiye yüklenen yüklü/boş araçlar için), tahmil tahliye (gemiye yüklenecek mallara hizmet vermek üzere limandan temin edilen personel ücreti), ardiye (gemiye yüklenmek üzere gelen yüklü/yüksüz araçların liman sahasında bekleme ücreti) hizmetleri ile bu gemilere yapılan elektrik teslimlerine ilişkin faturaların firmanız adına düzenlendiği, belirtilerek acenteliğini yaptığınız gemilere liman işletmelerince verilen ve firmanız adına fatura edilen söz konusu teslim ve hizmet bedellerinin daha sonra firmanız tarafından yurtdışı firmalara ve uluslararası deniz taşımacılığı yapan yurtiçi firmalara fatura edilmesinin KDV Kanununun 11/1-a maddesi hükmüne göre hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

            KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye'de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerektiği,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

            -12/2 nci maddesinde; yurt dışındaki müşteri tabirinin ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği,

            -13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin ve

            -17/4-o maddesinde de gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem göre mallar için verilen ardiye depolama ve terminal hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlerden, hizmet ihracına ilişkin açıklamalara 26 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara ise 15, 87 ve 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

            93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.1.) bölümünde, liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçları için ifa edilen hizmetlerin tam istisna kapsamında işlem göreceği, istisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmetin girdiği ve bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmadığı belirtilmiştir.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2.1) bölümünde, KDV Kanununun 13/b maddesine göre istisna kapsamına giren işlemler, (3.2.2.2) bölümünde söz konusu istisna kapsamına girmeyen ve vergiye tabi olan teslim ve hizmetler sayılmış ve (3.2.2.3) bölümünde, KDV Kanununun 13/b maddesindeki istisna kapsamına girmeyen ve gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinin KDV Kanununun 17/4-o maddesine göre KDV den istisna olacağı, bu sirkülerin (3.2.2.2) bölümünde yer alan ve Kanunun 13/b maddesi kapsamına girmeyen ardiye ve terminal hizmetlerinin Kanunun 17/4-o maddesine göre KDV den istisna olacağı açıklanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; acenteliğini yapmakta olduğunuz yabancı bayraklı gemiler ile Türkiye'de yerleşik firmalara ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemilere liman işletmesi tarafından verilen ve doğrudan gemi sahibine, yük sahibine veya bunların acentesi olarak tarafınıza fatura edilen tahmil tahliye (gemiye yüklenecek mallara hizmet vermek üzere limandan temin edilen personel ücreti), ardiye (gemiye yüklenmek üzere gelen yüklü/yüksüz araçların liman sahasında bekleme ücreti) hizmetleri Kanunun 13/b maddesine göre KDV den istisna olup, bu işlemlere ilişkin olarak tarafınıza düzenlenecek faturalar ile tarafınızdan gemi ve yük sahibi firmalara vergiye tabi olmayan söz konusu masrafların aktarımı amacıyla düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.

            Ancak, ISPS (liman güvenliği) ve kantar (gemiye yüklenen yüklü/boş araçlar için),  hizmetleri, söz konusu istisna kapsamına girmediğinden bu işlemlere ait bedeller üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanacaktır. KDV hesaplanan söz konusu hizmet bedellerinin tarafınıza fatura edilmesi halinde bu masrafların aktarımı amacıyla acenteliğini yaptığınız gemi ya da yük sahibine düzenleyeceğiniz faturada da tarafınızdan KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, yabancı bayraklı gemiler ile uluslararası sefere çıkacak olan Türk bandıralı gemilere yapılacak elektrik teslimleri, KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2 nci maddeleri çerçevesinde KDV den istisna tutulabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.