Özelge: Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin 31/12/2009 tarihi itibarıyla sona erip ermediği ile ilk defa 2006 yılında inşaatına başlanılan ve 2009 yılında diğer işyerlerinden nakil yapılmak suretiyle işçi çalıştırılması halinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinde

 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.53.10.00-GVK-77-2

26/04/2010

Konu

:

Gelir Vergisi topajı Teşviki Hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumunuzun 01/04/2005 tarihinden önce işe başladığı belirtilerek, 5084 sayılı Kanun kapsamında Teşekkülünüze ait 10 işçi çalıştıran işyerleri için gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma süresinin 31.12.2009 tarihi itibariyle sona erip ermediği ile ilk defa 2006 yılında inşaatına başlanan ve 2009 yılında diğer işyerlerinden nakil yapılmak suretiyle işçi çalıştırmaya başlanan ... Müdürlüğünden dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma imkanının bulunup bulunmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5084 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde "31/12/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.

..." hükmü, 7 nci maddesinin (e) bendinde de, "Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşvikten yararlanmak amacıyla yapılan işlemlerin, bu Kanunla getirilen teşviklerden yararlanamaz " hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 4/6/2005 tarihli ve 25835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinin "2.4 Teşvikten Yararlanamayacak İşlemler" başlıklı bölümünde de Kanun kapsamında olmayan bölgelerde yer alan istihdamın Kanun kapsamındaki bölgelere veya kapsama dahil bölgelerde var olan istihdamın bölge içine kaydırılmasına yönelik teşviklerden yararlanma amaçlı uygulamaların yeni işe başlama olarak kabul edilmeyeceği, bu kapsamda, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan işlemler sonucu gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılmasının mümkün bulunmadığı açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan 5084 sayılı Kanunun 5951 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (h) bendinde ise  "Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 5084 sayılı Kanunun 31.12.2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için uygulama süresi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, 5951 sayılı Kanunla, 5084 sayılı Kanunun gelir vergisi stopajı teşviki uygulama sürelerini düzenleyen maddelerinde her hangi bir süre uzatımına gidilmemiştir. Dolayısıyla, 10 veya daha fazla işçi çalıştıran ve 31/12/2004 tarihinden önce tamamlanan işyerlerinizin 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma süresi 31/12/2009 tarihinde sona ermiştir.

Diğer taraftan, yapımına 2006 yılında başlanan ve 2009 yılı içerisinde tamamlanan ... İlçesindeki yeni fabrikanıza diğer işyerlerinden işçi kaydırılmak suretiyle on işçi şartı tamamlanmış ise yeni bir istihdam artışına neden olunmadığından Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün değildir. Ancak, istihdam kaydırılmadan önce işyerinde ilgili Kanunda ve Tebliğde belirtilen istihdam ve diğer şartların sağlanmış olması halinde, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma amaçlı işçi kaydırılmasından söz edilemeyeceğinden, yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle  gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.                                                         ��                              

 

 

                                                                                                        

                                                                                                          Defterdar

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.