Özelge: Gecikme zammıyla ödenen verginin 5811 sayılı kanunda belirtilen mahsup uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık (Gelir Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-3853/2226-3

30/06/2010

Konu

:

5811 SAYILI YASA

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında 02.10.2009 tarihinde elektronik 250.000,00 TL. beyanda bulunduğunuz, ancak tahakkuk eden vergiyi vade tarihi olan 30.11.2009 tarihine kadar ödemediğiniz, 12.500,00.-TL. tutarındaki vergiyi gecikme zammıyla birlikte 15.12.2009 tarihinde ödediğiniz belirtilerek anılan Kanunda belirtilen mahsup uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş istenilmektedir.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 01.06.2009 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30.09.2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği hükme bağlanmış olup bildirim ve beyan süreleri, 30.09.2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Aynı maddenin beşinci fıkrasında da " Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilmemesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır." hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğinin "3.2. Türkiye'de sahip olunan varlıklara ilişkin beyan ve verginin ödenmesi" başlıklı bölümünde, vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince % 5 oranında vergi tarh edileceği, bu şekilde hesaplanan verginin tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeneceği belirtilmiştir.

Aynı tebliğin,"5.6.3. Bildirim veya beyandan kaynaklanan vergilerin vadesinde ödenmesi şartı" başlıklı bölümünde de, 5917 sayılı Kanunla 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsup imkanından yararlanabilmesi için bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi şartı getirildiği, matrah farkına ilişkin mahsup imkanından yararlanılabilmesi için 10/7/2009 tarihinden sonra yapılan beyanlara ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesinin şart olduğu, tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmemesi nedeniyle mahsup imkanından yararlanılmaması durumunun, vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmediği açıklamalarına yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Defterdarlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan ... tarih ve ... sayılı yazının tetkikinden; şirketinizce, 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 02.10.2009 tarihinde elektronik ortamda beyan edilen 250.000,00 TL. matrah üzerinden tahakkuk ettirilen 30.11.2009 vadeli 12.500,00.-TL. verginin gecikme zammıyla birlikte 15.12.2009 tarihinde ödendiği ve 2004 yılı hesaplarının sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği belirtilen ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi ... Ltd. Şti.' nden aldığı faturaları kullanması nedeniyle incelendiği anlaşılmıştır.

Buna göre; şirketinizce, 5811 sayılı Kanun kapsamında 02.10.2009 tarihinde beyan edilen 250.000,00 TL matrah üzerinden tahakkuk ettirilen 12.500,00 TL. verginin vadesinde ödenmemesi nedeniyle, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin  beşinci fıkrasında yer alan mahsup imkanından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Defterdar

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.